10.11.21 Posługa Słowa 9 on-line ” Oto JESTEM”

10.11.21 Posługa Słowa 9 on-line ” Oto JESTEM”

Modlitwa znakiem krzyża- to najstarsza modlitwa Kościoła

1. Znak krzyża to wyznanie wiary w Syna Bożego, który nas odkupił -„Za wielką cenę zostaliście nabyci, chwalcie więc Boga w waszym ciele” (1 Kor 6,20).

2. Znak krzyża to wyznanie wiary, ze jesteśmy w życiu na ziemi z naszym Odkupicielem / Mt 16,24

3. Znak krzyża to wyznanie Trójcy Świętej

4. Znak krzyża to stałe przypominanie o chrzcie świętym- „my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć” (Rz 6,3).

5. Znak krzyża to religijny szacunek dla ciała – (por. Rz 6,6.12; 8,23).

6. Znak krzyża to egzorcyzm

zobacz więcej – Krzyż znakiem rozpoznawczym chrześcijan o. Jacek Salij – link

„Cóż pomoże, jeżeli znak krzyża kładziemy na czole i na ustach, a wewnątrz w duszy mamy złożone zbrodnie i grzechy? Kto bowiem źle myśli, ten i źle mówi, źle czyni, jeśli się nie zechce poprawić, a gdy się żegna, grzech jego nie maleje, lecz się powiększa. Wielu bowiem jest takich, co idąc kraść lub cudzołożyć, jeśli się potkną, żegnają się, a jednak od złego uczynku się nie cofają; i nie wiedzą, nieszczęśni, że raczej zamykają w sobie diabły, niż by je wyrzucali” (Kazanie 131). / św. Cezary z Arles

„świadectwo św. Cyryla z Jerozolimy: „Nie wstydźmy się wyznać Ukrzyżowanego! Ufnie uczyńmy znak krzyża palcami na czole i na wszystkim, na chlebie, który spożywamy, na kielichu, który pijemy, przy wejściu i wyjściu, przed snem kładąc się na spoczynek, przy wstawaniu, chodzeniu i spoczynku. Jest on wielką obroną. Nie muszą za niego płacić ubodzy, trudzić się słabi. Od Boga jest dany jako łaska. Krzyż jest znakiem wierzących, postrachem szatanów. W krzyżu triumfuje nad nimi wierny, jeżeli się nim znaczy z ufnością. Na widok krzyża przypominają sobie Ukrzyżowanego. Lękają się Tego, który smokowi starł głowę. Ceń tę pieczęć, a ponieważ jest darmo dana, tym więcej czcij Dobroczyńcę” (Katecheza 13,36).

„Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że dotarła już Dobra Nowina o zbawieniu człowieka przez Miłość. Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że rozpoczyna się ewangelizacja. Niegdyś ojcowie nasi na różnych miejscach polskiej ziemi stawiali krzyże na znak, że dotarła już do nich Ewangelia, że rozpoczęła się ewangelizacja — i że trwa nienaruszona”. / św. Jan Paweł II / 1979 Nowa Huta

Jeden z faryzeuszów, uczony w Prawie, zapytał Jezusa, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”. / Mt 22, 35- 40

7 dzielić swój chleb z głodnym,
wprowadzić w dom biednych tułaczy,
nagiego, którego ujrzysz, przyodziać
i nie odwrócić się od współziomków.
8 Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza
i szybko rozkwitnie twe zdrowie.
Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie,
chwała Pańska iść będzie za tobą.
9 Wtedy zawołasz, a Pan odpowie,
wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: „Oto jestem!”
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo,
przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie,
10 jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu
i nakarmisz duszę przygnębioną,
wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach,
a twoja ciemność stanie się południem.
11 Pan cię zawsze prowadzić będzie,
nasyci duszę twoją na pustkowiach.
Odmłodzi twoje kości,
tak że będziesz jak zroszony ogród
i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.
12 Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska,
wzniesiesz budowle z odwiecznych fundamentów.
I będą cię nazywać naprawcą wyłomów,
odnowicielem rumowisk – na zamieszkanie.
/ Iz 58, 7- 12

W okresie kiedy św. Brat Albert Chmielowski był chrzczony staniał zwyczaj wśród ludzi prostych i szlachty, aby do chrztu trzymali dziecko żebracy. ks. Lewandowski pisał, że brata Alberta trzymali stojący pod kościołem „dziadek i babka spod kościoła” Brat Albert mówił „że ponieważ zawdzięcza swe doczesne życie ubogim, więc ma obowiązek oddać je na usługi tymże nędzarzom i biedakom, że jego życie do nich należy”. / zob „Brat Albert. Biografia” Natalia Budzyńska , Wydawnictwo Znak 2017, s. 21

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

2156 Sakrament chrztu udzielany jest „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Podczas chrztu imię Pańskie uświęca człowieka i chrześcijanin otrzymuje swoje imię w Kościele. Może to być imię świętego, to znaczy ucznia Chrystusa, którego życie było przykładną wiernością swemu Panu. Święty patron jest wzorem miłości i zapewnia wstawiennictwo u Boga. „Imię chrzcielne” może także wyrażać tajemnicę lub cnotę chrześcijańską. „Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu” 74 .

2157 Chrześcijanin rozpoczyna swój dzień, swoje modlitwy i działania znakiem krzyża: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”. Ochrzczony poświęca cały swój dzień chwale Bożej i prosi Zbawiciela o łaskę, która pozwala mu działać w Duchu Świętym jako dziecku Ojca. Znak krzyża umacnia nas w chwilach pokus i trudności.

2158 Bóg wzywa każdego po imieniu 75 . Imię każdego człowieka jest święte. Imię jest ikoną osoby. Domaga się szacunku ze względu na godność tego, kto je nosi.

2159 Otrzymane imię pozostaje na zawsze. W Królestwie niebieskim zajaśnieje w pełnym blasku tajemniczy i niepowtarzalny charakter każdej osoby naznaczonej Bożym imieniem. „Zwycięzcy dam… biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje” (Ap 2, 17). „A oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach” (Ap 14, 1).

Słowo Życia / Ewelina /

10.11.21 –  Mt 20.33 „Panie otwórz nam oczy”

11.11.21-  Mt 21.9 – „Hosanna Synowi Dawida! Chwała temu który przychodzi w Imię Pana Hosanna na wysokościach”

12.11.21 – Mt 21.11 – To jest Jezus prorok z Nazaretu w Galilei”

13.11.21-  Mt 21.13 -„Dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy zamieniacie go w kryjówkę bandytów”

14.11.21 – Mt 21.21 – „Jeśli będziecie mieć wiarę a nie zwątpicie, nie tylko z drzewem figowym będziecie tak czynić, ale nawet gdy powiecie tej górze:” Podnieś sie i rzuć sie w morze!” tak sie stanie. Jeżeli wierzycie, otrzymacie wszystko, o co prosicie w modlitwie”.

15.11.21-  Mt21.23 „Jakim prawem to czynisz? kto Ci dal taka władzę?”

16.11.21 –  Mt 21.29- „Synu idź i popracuj dzisiaj w winnicy. On jednak odparł „Nie chce!” później jednak odczul żal i poszedł.

17.11. 21 – Mt  21.42 – „Kamień który odrzucili budujący stal się kamieniem węgielnym Pan to sprawił i jest to cudem w naszych oczach”.

Słowo Życia / Ola /

09.11.21 – Mt 9,8 – A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.

10.11.21 – Mt 9, 12 – Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.

11.11.21 – Mt 9, 18 – przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie

12.11.21 – Mt 9, 21- 22 – 21 Bo sobie mówiła: Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. 22 Jezus obrócił się, i widząc ją, rzekł: «Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła». I od tej chwili kobieta była zdrowa.

13.11.21 – Mt 9, 29 – Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie!» 30 I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!»

14.11.21 – Mt 9, 35 – głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

15.11.21 – Mt 10, 7 – Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”.

16.11.21 – Mt 10, 16 – Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!

Słowa Życia/ Mariusz

11.11.21 – Mt  6, 28 – A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą

12.11.21 – Mt  7, 1 -Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?

14.11.21 – Mt 7, 7 – proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie.

15.11.21 Mt  7, 13 – Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby

16.11.21 Mt  7, 15 –  Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami

17.11. 21 – Mt 7, 21 – Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego

Wydarzył się cud w styczniu 2020 Pismo Święte wyniesiono z popiołów po domu w Rogowie k. Sokoła Podlaskiego! Z domu który całkowicie spłonął, pełnym książek i innych przedmiotów, ocalało Pismo Święte trzy tomy / 2 Stary Testament i 1 Nowy Testament/. PISMO ŚWIĘTE, Słowo Życia ocalało i nadal nadaje się do czytania., bo jak czytamy w Piśmie Świętym „Trawa usycha, więdnie kwiat,lecz słowo Boga naszego trwa na wieki” / Księga Izajasza 40,8 / Iz 40, 8 / Posłuchaj świadectwa Michała

Pismo święte on- line

Biblia po polsku / Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Biblia po angielsku / United States Conference of Catholic Bishops

Nasze poprzednie spotkania

10.11.2021 Spotkanie on-line 8 ” Imię JEZUS ” – link

04.11.2021 Spotkanie on-line 7 „Amen ” – link

28.10.2021 Spotkanie on-line 6 ” Kocham”- link

21.10.2021 Spotkanie on-line 5 ” Jestem kochany” – link

14.10.2021 Spotkanie on-line 4 „Miłość to konkret” – link

07.10.2021 Spotkanie on-line 3”Masz telefon do TATY?” – link

16.09.2021 Spotkanie on-line 2″Czytaj Sercem” – link

09.09.2021 Spotkanie on-line 1″ Na początku było Słowo” – link

Jeśli chcesz wziąć udział w  kolejnym spotkaniu napisz, aby znaleźć miejsce naszego spotkania.

Zaproś kolejne osoby.

apostolowiemilosci@gmail.com

Prowadzący spotkania: Ania Wyrzykowska

spotkała Boga Żywego na rekolekcjach oazowych w wieku 15 lat, wieloletni animator Ruchu Światło – Życie, Kolegium Teologiczne Diecezji Toruńskiej sekcja katechetyczna, Studium Organistów Diecezji Pelplińskiej, formacja charyzmatyczna na ART–  posługa słowa, modlitwy charyzmatycznej, ewangelizatorów, formacja biblijna, założyciel z natchnienia Ducha Świętego Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych, Twórca kanału YouTube Mandukacja, moje marzenie to wyśpiewać całe Pismo Święte, misjonarz ulicy, bo jeśli sam poznasz Boga Żywego będziesz chciał Go więcej dla siebie i dla innych.
Host of the meetings: Ania Wyrzykowska
Who met the Living God at the oasis retreat at the age of 15; is a long-time animator of the Light – Life Movement; finished the Theological College of the Toruń Diocese, catechetical section; received a diploma from the Study of Organists of the Pelplin Diocese; has a charismatic formation at ART – the ministry of the word, charismatic prayer, evangelisers, biblical formation; is a founder, inspired by the Holy Spirit, of the Work of Evangelisation of the Poor and the Afflicted; creator of YouTube channel Mandukacja.My dream is to sing the whole Bible. I am a street missionary, the vocation I fell because if you get to know the Living God yourself, you will want more of Him for yourself and for othe
rs.

Zapraszam posłuchaj Radia Diecezji Rzeszowskiej Radio Via w którym rozmawiam z ks. dr Jakubem Nagim w audycji Zakochani w Panu odcinek 6 – link

Najnowsze SŁOWA na Kanale Mandukacja – codziennie Zjadam Słowo Boże a Ty ?