Apostołowie Świętej Miłości

Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.” / 1 J 4, 7- 8

KATOLICKA WSPÓLNOTA

APOSTOŁÓW ŚWIĘTEJ MIŁOŚCI

Maryja i JEZUS

Miłość SERCA JEZUSA i Miłość SERCA MARYI

Miłość EUCHARYSTII i Miłość SŁOWA BOŻEGO

CODZIENNIE UWIELBIENIE W ŻYCIU TRÓJCY ŚWIĘTEJ

29 Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. 30 Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. 31 Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych». / Mk 12, 29-31

Apostoł Świętej Miłości- to świadek, który sam spotkał Jezusa i świadczy o Jezusie,

Apostoł Świętej Miłości – to misjonarz ulicy, ewangelizuje tam, gdzie jest i zawsze, bo kocha

1. / Oddanie swojego życia JEZUSOWI- czyli uznanie JEZUSA za swojego PANA i ZBAWICIELA

2. / Coroczne Zawierzenie się pod płaszczem Maryi z Guadalupe- 46 dni- od 28.10. do 12.12.

3. / Niosę Boże Miłosierdzie – koronka do Bożego Miłosierdzia, Obraz JEZU Ufam Tobie i akt strzelisty, uczynki miłosierdzia co do duszy i ciała względem osób ubogich i strapionych, KONKRETNIE i każdego dnia

4. / Codzienne – Czytanie Słowa Bożego sercem

5./ Codzienna modlitwa do Ducha Świętego i wsłuchiwanie się w Głos Boga

6. / Częste i pełne uczestnictwo we Mszy Świętej

7. / Adoracja JEZUSA EUCHARYSTYCZNEGO – częsta

8. / Życie w stanie łaski uświęcającej

9. / Radujmy się zawsze w Bogu i Jemu zaufajmy- chodzić w radości i uwielbieniu Boga!!

10./ Prowadzenie notatnika duchowego – i zapisywania cudów Bożej Miłości

11. / MISJONARZ ULICY – Bycie świadkiem JEZUSA – ewangelizacja non stop – tam gdzie jesteś głosisz KONKRETNIE!!!, że JEZUS kocha, szuka i czeka na zagubionych i tych co GO nigdy nie spotkali, przyprowadzasz z miłością do Boga zagubionych ludzi w sakramentach Kościoła Katolickiego.

12./ Uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach Wspólnoty – Posługa Słowa- modlitwa uwielbienia, czytanie i rozważanie Słowa Bożego, świadectwa uczestników

13./ Wyjazdowe wspólnotowe rekolekcje w ciągu roku – na których zawsze!!! zapraszamy osoby ubogie i strapione, smutne, szukające Boga. Jeśli jedziesz to zaproś i osobę w potrzebie duchowej i materialnej.

ŚWIĘCI PATRONOWIE WSPÓLNOTY- św. Jan Paweł II, św. Franciszek z Asyżu, św. Maria Magdalena, św. Józef, św. o. Pio

„Jeśli poznasz BOGA ŻYWEGO i powiesz Mu – TAK – będziesz z Jezusem chodził po ulicach miasta szukając zagubionych. Będziesz niestrudzenie przyprowadzał ludzi do Jezusa ogłaszając Jego stałą i niezmierzoną MIŁOŚĆ! Będziesz każdego dnia wzrastał w łasce i miłości u Boga i u ludzi. Słowa i czyny nabiorą dla Ciebie jeszcze większej mocy, aby iść dalej… aby miłość była w nas i była pełna!  Aby doświadczać znaków i cudów Bożych i radości życia!

Jeśli poznasz Boga Żywego będziesz chciał Go więcej dla siebie i dla innych. Prowadzony przez Matką Boża zawitasz w progi domów radując się, że o poranku pojawia się Ona w niebieskiej sukni przy łóżkach zagubionych. Będziesz śpiewał pieśń przy śmietniku, podczas gdy zadziwieni przechodnie będą wrzucać obok was śmieci. Będziesz modlił się nad ludźmi głosząc Żywego Boga, który żyje, kocha i działa. Poznasz tajniki przeliczana puszek, ludzi na wyrywce i noclegownie oczekujące na szukających miłości Pana. Telefon będzie Ci służył do modlitwy z gromadzącymi się wołającymi o Jezusa. Dotkniesz chorego ciała, obetrzesz łzę, wysychasz, nakarmisz, uciszysz fale w domach ogłaszając czas łaski u Pana, Słuchając Ducha Świętego wyruszysz samochodem pełnym ludzi, aby zasiąść z nimi przy stole i oglądać kolejne dzieła Pana.  W domu bez prądu przy świecach będziesz pił herbatkę specjalnie sparzoną dla Ciebie. Będziesz słyszał wiadomości o zabieranych tapczanach ze śmietników i cieszył się z każdej nuty śpiewanego psalmu, bo biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Doznasz radości bycia z ludźmi, których prowadzisz do Jezusa podczas różańcowej modlitwy. Będziesz chodził i szukał jedzenia. Będziesz się modlić- Panie daj mi taką wiarę, aby woda zamieniała się w paliwo, bo staniesz się z Bożym taksówkarzem i listonoszem. Będziesz peregrynował z Matką Boża i smakiem upieczonej drożdżówki. Na szarych wywieszonych nie wypranych szmatach zobaczysz na jednej z nich twarz Jezusa w cierniowej koronie ze spojrzeniem tak pełnym miłości, jak na chuście świętej Weroniki. Drewniany stół będzie zamieniał się w muzyczny instrument, a wyrośnięta nadzwyczaj drożdżówka będzie plotła się z wychwalaniem dzieł Boga, Razem z odnalezionymi ludźmi, będziesz otaczać ołtarz trzymając się za ręce i zostaniesz wypełniony Duchem Świętym w radości i miłości, Chodząc po ulicy o zapachu alkoholu będziesz szukał zagubionych. Będziesz uwielbiał Boga w górach nie wychodząc w góry, a ON będzie dotykał ludzi z miłością i miłosierdziem. Doświadczysz samo dzwoniących telefonów, wzburzonych fal, a słowa i czyny nabiorą dla ciebie jeszcze większej mocy, aby iść dalej… aby miłość była w nas i była pełna! Aby doświadczać znaków i cudów Bożych i radości życia.  Wchodząc po śliskiej podłodze odwiedzisz spragnionych Boga i trzymając się za rękę zaśpiewasz

Bóg się rodzi -Żywy i Prawdziwy Bóg

Jeśli poznasz Boga Żywego będziesz chciał Go więcej dla siebie i dla innych. Bo jeśli poznasz Boga żywego historie niebywałe z Ducha Świętego zaczną się tworzyć codziennie, a niemożliwe stanie się codziennością. Czy już wiesz, że tych historii nie zapomnisz to końca życia? Nagle wydarzenie nabiorą dla Ciebie Bożego tempa.

Jeśli poznasz Boga Żywego – będziesz wznosił oczy do Boga, a On będzie spoglądał na twoje czyny i słowa. Staniesz w progu z Jezusem ogłaszając czas oczekiwania na nowe spotkania Boga w kolejne Boże Narodzenie i Nowy Rok.

Jeśli poznasz Boga Żywego będziesz chciał Go więcej dla siebie i dla innych. „/ Ania Wyrzykowska

JEZUS i MARYJA

Love of the Heart of Jesus and Love of the Heart of Mary

Love of the EUCHARIST and Love of the WORD OF GOD

DAILY WORSHIP IN THE LIFE OF THE HOLY TRINITY

29 Jesus replied, “The first is this: ‘Hear, O Israel! The Lord our God is Lord alone!
30You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.’j
31 The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.”/ Mark 12, 29- 31

The apostle of holy love is a witness who has met Jesus himself and testifies about Jesus,

The apostle of holy ove – he is a street missionary, he evangelizes where he is and always, because he loves

1. / Giving your life to JESUS – that is, recognizing JESUS as your Lord and Savior

2. / Annual Entrustment under the mantle of Mary of Guadalupe – 46 days – from 28.10. to 12.12.

3. / I carry Divine Mercy – chaplet of Divine Mercy, Image of JESUS I trust in You and the ejaculatory act, works of mercy in soul and body towards the poor and afflicted, SPECIFICALLY and every day

4. / Daily – Reading the Word of God with the heart

5./ Daily prayer to the Holy Spirit and listening to the Voice of God

6. / Frequent and full participation in the Holy Mass

7. / Adoration of EUCHARIST JESUS – frequent

8. / Life in the state of sanctifying grace

9. / Let’s always rejoice in God and let’s trust Him – walk in joy and worship of God!!

10./ Keeping a spiritual notebook – and writing down the miracles of God’s Love

11. / MISSIONARY OF THE STREET – Being a witness of JESUS – non-stop evangelization – wherever you are, you preach SPECIFICALLY!!! that JESUS loves, seeks and waits for the lost and those who have never met HIM, you bring lost people with love to God in the sacraments of the Church Catholic.

12./ Participation in weekly meetings of the Community – Ministry of the Word – prayer of praise, reading and considering the Word of God, testimonies of participants

13./ Outgoing community retreats during the year – on which always!!! we invite people who are poor and distressed, sad, seeking God. If you are going, invite a person in spiritual and material need.

Jeśli chcesz dołączyć do rodziny Apostołów Świętej Miłości napisz/ zadzwoń

If you want to join the family of the Apostles of Holy Love write/call

e-mail: apostolowiemilosci@gmail.com

APOSTOŁOWIE ŚWIĘTEJ MIŁOŚCI

POLSKA/ Poland tel. +48 607 300 013

SZKOCJA/ Scotland +44 7874 001593

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.” / 1 J 4, 16

Jeśli poznasz BOGA ŻYWEGO i powiesz Mu – TAK – będziesz z Jezusem chodził po ulicach miasta szukając zagubionych. Będziesz niestrudzenie przyprowadzał ludzi do Jezusa ogłaszając Jego stałą i niezmierzoną MIŁOŚĆ! Będziesz każdego dnia wzrastał w łasce i miłości u Boga i u ludzi. Słowa i czyny nabiorą dla Ciebie jeszcze większej mocy, aby iść dalej… aby miłość była w nas i była pełna!  Aby doświadczać znaków i cudów Bożych i radości życia!
Jeśli poznasz Boga Żywego będziesz chciał Go więcej dla siebie i dla innych.
/ ania

If you know the LIVING GOD and say YES to Him, you will walk with Jesus through the streets of the city looking for the lost. You will tirelessly bring people to Jesus by proclaiming His constant and immeasurable LOVE! You will grow each day in grace and love with God and people. Words and deeds will gain even more power for you to go further … so that love will be in us and be full! To experience the signs and wonders of God and the joy of life! If you get to know the Living God, you will want more of Him for yourself and for others./ ania


Jesteśmy świadkami wielu cudów pośród osób bezdomnych z ulicy i uzależnionych i widzimy jak Bóg uwalnia tych ludzi poprzez swoją miłość. Idziemy do takich ludzi.
Jeśli znasz / spotkasz osoby, które nie znają Boga, albo są w ludzkim dole rozpaczy i zagubienia uzależnieni, bezdomni, osoby tak smutne, że wołają o śmierć i nie widzą wyjścia ze swojej sytuacji, osoby, o których wszyscy mówią nie ma już ratunku, to do takich właśnie osób posyła nas Jezus i czyni cuda dla nich, bo są Jego największym Skarbem.. Jeśli spotkasz osobę w potrzebie Zapytaj się czy chce spotkać Jezusa, usłyszeć o Bogu, który prawdziwie kocha, czy chce zmienić swoje życie razem z NIM, czy chce usłyszeć, co Żyjący Bóg robi dzisiaj i może dla nich zrobić tak wiele z miłości,
Jeśli ta osoba powie tak, chcę poznać, chcę zmienić swoje życie, chcę spróbować, nie chcę tak żyć wówczas proszę wsadź ją do pociągu, przywieź samochodem, daj numer telefonu nawet napisz na zwykłej kartce, wówczas my w Imię Jezusa jej pomożemy, aby Go spotkała i nigdy już nie będzie sama, bo spotykając Jezusa stanie się Apostołem Miłości. My taka osobę ubierzemy, nakarmimy, porozmawiamy, pomodlimy się, opowiemy o cudach Jezusa, pośmiejemy się razem, wyspowiadamy, pójdziemy razem na mszę świętą, zawieziemy na detoks i terapię, będziemy odwiedzali, dzwonili, wyślemy do Maryi, damy rower, świętowali razem urodziny, rocznicę modlitwy o Ducha Świętego, spowiedzi, pierwszej mszy świętej, czy trzeźwości itd.

Apostoł Świętej Miłości – roznosi radosną woń miłości, pomnaża dary, wnosi światło, śmieje się pomimo burzy, mówi prawdę z miłością, dzieli się bez proszenia,  przyprowadza ludzi, uwolniony w przebaczaniu sobie i innym, żyje Miłością dwóch serc – Serce Jezusa i Serce Maryi, są jak dwa filary Eucharystia a w niej obecny Żywy JEZUS i Maryja prowadząca do JEZUSA. Największymi apostołami Miłości są Ci, co wyszli z największego ucisku, z dołu rozpaczy, z uzależnienia, z ciemności grzechu, z braku miłości do Największej Miłości, Ci co poznali największą MIŁOŚĆ, BOGA ŻYWEGO!

Jak Maryja niosąca Ducha Świętego kierując się wymiarem charyzmatycznym i ewangelizacyjnym pragniemy wraz z Maryją poprzez posługę miłości prowadzić do Jezusa Miłosiernego.

Bóg kocha nas za nic, za darmo. Bóg kocha nieodwołalnie i nigdy zdania nie zmieni. On kocha nas z bliska, po każdego po imieniu. Miłość Boża jest nam okazywana, objawia się nam, widzimy ją i czujemy, bo Jego Słowo zawsze rodzi owoce. Bóg jak najlepszy Ojciec kocha nas mądrze, każdego indywidualnie, zgodnie z naszymi pragnieniami i marzeniami, naszym powołaniem, które ma nas uszczęśliwiać.

Apostle of Holy Love – spreads the joyful scent of love, multiplies gifts, brings light, laughs despite the storm, speaks the truth with love, shares without asking, brings people, freed in forgiving himself and others, lives the Love of two hearts – the Heart of Jesus and the Heart of Mary, they are like two pillars of the Eucharist and in it the Living JESUS and Mary leading to JESUS. The greatest apostles of Love are those who have come out of the greatest oppression, from the pit of despair, from addiction, from the darkness of sin, from lack of love for the greatest love, those who have come to know the greatest LOVE, THE LIVING GOD!

Like Mary carrying the Holy Spirit, guided by the charismatic and evangelizing dimension, we want to lead, together with Mary, through the service of love, to Merciful Jesus.

God loves us for nothing, for free. God loves irrevocably and will never change his mind. He loves us intimately, each by name. God’s love is shown to us, it reveals itself to us, we see and feel it, because His Word always bears fruit. God, like the best Father, loves us wisely, each individually, according to our desires and dreams, our vocation, which is supposed to make us happy.

Świadectwa Apostołów Świętej Miłości – Szkocja – link

Pomóż nam ewangelizować ubogich i strapionych, bezdomnych, uzależnionych. Działania Apostołów Świętej Miłości wspiera fundacja / Help us to evangelize the poor and the afflicted, the homeless, the addicted. The activities of the Apostles of Holy Love are supported by the foundation

Fundacja Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych

Konto Bankowe 03 1140 2004 0000 3602 7927 0193

NIP 9562355167 /  Regon 384542686 / KRS 0000806420

e-mail apostolowiemilosci@gmail.com

Telefon 607 300 013

Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych TV

MEDIA O DZIELE

15.07.2021 Radio Diecezji Tarnowskiej RDN Małopolska

Po zerwaniu z nałogiem wyrusza na pielgrzymkę – może zabrać także Twoją intencję – więcej

30.03.2021 TVP1 Ocaleni

07.02.2021 Tygodnik Niedziela Małopolska

01.02.2021 Radio Diecezji Rzeszowskiej Radio Via

15.09.2019  TVP 1 Szczecin program Barka