Cele Fundacji

Fundacja Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych została powołana aktem notarialnym dnia 10 czerwca 2019 w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Dnia 4 października 2019 Fundacja postanowieniem Sądu Rejonowego wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego / KRS0000806420 / w dniu św. Franciszka z Asyżu ku naszej radości,

Wdzięczni będziemy za wszelkie wsparcie z Waszej strony, aby ewangelizować i pomagać materialnie osoby do których Bóg nas posyła. Fundacja nie zatrudnia żadnych osób ani podwykonawców, nie posiada żadnych kosztów stałych administracyjnych. Wszystkie wpłacane środki finansowe przeznaczane są zgodnie ze Statutem Fundacji. Najczęściej są to środki pieniężne przeznaczone są na na zakup Pisma Święte, doładowanie telefonów dla naszych podopiecznych, środki komunikacji- paliwo, bilety PKP, wyżywienie bezdomnych, odwiedziny strapionych, dojazd na rekolekcje, odwiedziny na terapiach osób uzależnionych, spotkania ewangelizacyjne.

Fundacja Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych

Konto Bankowe 03 1140 2004 0000 3602 7927 0193

NIP 9562355167 /  Regon 384542686 / KRS 0000806420

e-mail apostolowiemilosci@gmail.com

Telefon 607 300 013

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§6

Cele Statutowe Fundacji

1. Celem Fundacji jest głoszenie Boga Żywego wszystkim tym, którzy Go nie poznali lub oddalili się od Niego zgodnie z preambułą Statutu poprzez ewangelizację i dobroczynność na rzecz osób ubogich i strapionych, bezdomnych, uzależnionych, zagrożonych, opuszczonych, zagubionych, chorych, więźniów w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego w Polsce i za granicą.

§7

2. Fundacja realizuje swoje cele dla osób ubogich i opuszczonych poprzez  m.in.:

1. pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. działalność charytatywną;

4. pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
5. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

7. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
8. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
9. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
11. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
12. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

13. turystyki i krajoznawstwa;

14. promocji i organizacji wolontariatu;
15. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
16. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

§8

Formy realizacji celów statutowych Fundacji

1. Fundacja realizuje swoje cele na rzecz osób ubogich i opuszczonych w szczególności poprzez:

1.1. Działanie na rzecz Nowej Ewangelizacji w oparciu naukę Kościoła Katolickiego na rzecz osób ubogich i strapionych, bezdomnych, uzależnionych, zagrożonych, opuszczonych, zagubionych, chorych, więźniów w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego w Polsce i za granicą.

1.2. Organizowanie spotkań ewangelizacyjnych, rekolekcji w środowiskach, które nie poznały Boga Żywego, wśród ubogich i strapionych, biednych i bogatych, w miejscach pracy, w więzieniach i na ulicy.

1.3. Organizowanie i prowadzenie Domów Ewangelizacji na zasadach rodzinnych i wspólnotowych, w których beneficjenci ubodzy i strapieni ( w tym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezdomni, chorzy, poszkodowani, skazani, samotne matki, niepełnosprawni, alkoholicy, narkomanii, zagubieni) zostaną objęci długotrwałą i kompleksową opieką oraz fachowym wsparciem w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego.

1.4. Streetworking czyli wychodzenie na ulicę do osób wykluczonych, zagrożonych, zagubionych oraz praca z nimi poza instytucjami czyli w środowisku ulicznym.

1.5. Wydawanie książek, czasopism, broszur, płyt i wydawnictw specjalnych o charakterze ewangelizacyjno – motywacyjnym,

1.6. Pomoc finansową i rzeczową dla osób wymienionych w punkcie  1,1.

1.7. Prowadzenie kursów, warsztatów, programów szkoleniowych i terapeutycznych dla osób wymienionych w punkcie  1,1,

1.8. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych ( używanych i nowych) z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji,

1.9. Realizację projektów mających na celu szerzenie wartości chrześcijańskich oraz niesienie pomocy ludziom dotkniętym wykluczeniem społecznym,

1.10.  Organizowanie i dofinansowanie wyjazdów, pielgrzymek i rekolekcji dla osób będących w potrzebie wymienionych w punkcie  1,1,

1.11. Organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla dzieci i młodzieży z rodzin najbiedniejszych i wykluczonych społecznie,

1.12. Organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla dorosłych na zdobycie przez nich wykształcenia i dokształcenia w celu wyrwania ich z wykluczenia, zagubienia, strapienia,

1.13. Organizowanie wypoczynku dla dorosłych, dzieci i młodzieży ze środowisk w potrzebie materialnej i duchowej,

1.14. Przekazywanie lub finansowanie środków domowego użytku dla potrzeb życiowych osób i ich rodzin, aby umożliwić życie w godnych warunkach,

1.15.Współorganizowanie i finansowanie placówek oświatowych i opiekuńczych,

1.16. Współpracę i współdziałanie z kościelnymi osobami prawnymi Kościoła Katolickiego, organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz krajowymi i zagranicznymi osobami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność zbieżną z celem statutowym Fundacji.

1.17. Pośrednictwo w znalezieniu pracy i zajęć zawodowych dla osób aktywizowanych

1.18. Działalność misyjna;

1.19. Udzielanie materialnego wsparcia kapłanom z Polski i z zagranicy, w tym na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków do sprawowania kultu religijnego w ramach ich działań na rzecz Fundacji,

2. Cele, których realizacja wymaga uzyskania niezbędnych zezwoleń lub koncesji, będą realizowane dopiero po ich uzyskaniu,

3. Określone wyżej cele Fundacji, jak również sposoby ich realizacji, mogą być zmienione poprzez zmianę niniejszego statutu.

4. W celu realizacji zadań statutowych Fundacja podejmuje każdą inną formę działania dopuszczoną przez przepisy prawa i służącą realizacji celów statutowych Fundacji.