Statut Fundacji

Fundacja Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych została powołana aktem notarialnym dnia 10 czerwca 2019 w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Dnia 4 października 2019 Fundacja postanowieniem Sądu Rejonowego wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego / KRS0000806420 / w dniu św. Franciszka z Asyżu ku naszej radości,

Wdzięczni będziemy za wszelkie wsparcie z Waszej strony, aby ewangelizować i pomagać materialnie osoby do których Bóg nas posyła. Fundacja nie zatrudnia żadnych osób ani podwykonawców, nie posiada żadnych kosztów stałych administracyjnych. Wszystkie wpłacane środki finansowe przeznaczane są zgodnie ze Statutem Fundacji. Najczęściej są to środki pieniężne przeznaczone są na na zakup Pisma Święte, doładowanie telefonów dla naszych podopiecznych, środki komunikacji- paliwo, bilety PKP, wyżywienie bezdomnych, odwiedziny strapionych, dojazd na rekolekcje, odwiedziny na terapiach osób uzależnionych, spotkania ewangelizacyjne.

Fundacja Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych

Konto Bankowe 03 1140 2004 0000 3602 7927 0193

NIP 9562355167 /  Regon 384542686 / KRS 0000806420

e-mail apostolowiemilosci@gmail.com

Telefon 607 300 013

Uchwała Fundatorów z dnia 16 września 2019r.

Niniejszym Fundatorzy Fundacji Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych uchylają dotychczasowy tekst Statutu Fundacji i nadają mu nowe brzmienie jak poniżej.

Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia, a tekst statutu obowiązuje Fundację od dnia rejestracji.

Statut Fundacji

Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych

Preambuła

 «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana». ( Łk 4, 18-19 )

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Fundacja nosząca nazwę „Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Annę Wyrzykowską i Wojciecha Wyrzykowskiego, zam.w Toruniu, ul. Asnyka 14/9, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym z dnia 10 czerwca 2019 roku w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, sporządzonym za Repertorium A numer 2894/2019, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Danuty Wróbel, Agnieszki Barańskiej, Krzysztofa Matuszewskiego- spółki cywilnej notariusz w Toruniu, przy ul. Szczytnej pod numerem 2/1, przed notariuszem- Danutą Wróbel.

2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1491 ze zmn.), obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

4. Fundację powołano na nieograniczony czas działalności.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Realizując swój cel statutowy Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może używać odpowiednika swojej nazwy w językach obcych.

§3

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i przedstawicielstwa oraz spółki, a także przystępować do spółek i fundacji.

§4

 1. Fundacja używa odznaki i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego

§5

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister ds. Minister Pracy i Polityki Społecznej

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§6

Cele Statutowe Fundacji

1. Celem Fundacji jest głoszenie Boga Żywego wszystkim tym, którzy Go nie poznali lub oddalili się od Niego zgodnie z preambułą Statutu poprzez ewangelizację i dobroczynność na rzecz osób ubogich i strapionych, bezdomnych, uzależnionych, zagrożonych, opuszczonych, zagubionych, chorych, więźniów w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego w Polsce i za granicą.

§7

2. Fundacja realizuje swoje cele dla osób ubogich i opuszczonych poprzez  m.in.:

1. pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. działalność charytatywną;

4. pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
5. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

7. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
8. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
9. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
11. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
12. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

13. turystyki i krajoznawstwa;

14. promocji i organizacji wolontariatu;
15. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
16. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

§8

Formy realizacji celów statutowych Fundacji

1. Fundacja realizuje swoje cele na rzecz osób ubogich i opuszczonych w szczególności poprzez:

1.1. Działanie na rzecz Nowej Ewangelizacji w oparciu naukę Kościoła Katolickiego na rzecz osób ubogich i strapionych, bezdomnych, uzależnionych, zagrożonych, opuszczonych, zagubionych, chorych, więźniów w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego w Polsce i za granicą.

1.2. Organizowanie spotkań ewangelizacych, rekolekcji w środowiskach, które nie poznały Boga Żywego, wśród ubogich i strapionych, biednych i bogatych, w miejscach pracy, w więzieniach i na ulicy.

1.3. Organizowanie i prowadzenie Domów Ewangelizacji na zasadach rodzinnych i wspólnotowych, w których beneficjenci ubodzy i strapieni ( w tym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezdomni, chorzy, poszkodowani, skazani, samotne matki, niepełnosprawni, alkoholicy, narkomanii, zagubieni) zostaną objęci długotrwałą i kompleksową opieką oraz fachowym wsparciem w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego.

1.4. Streetworking czyli wychodzenie na ulicę do osób wykluczonych, zagrożonych, zagubionych oraz praca z nimi poza instytucjami czyli w środowisku ulicznym.

1.5. Wydawanie książek, czasopism, broszur, płyt i wydawnictw specjalnych o charakterze ewangelizacyjno – motywacyjnym,

1.6. Pomoc finansową i rzeczową dla osób wymienionych w punkcie  1,1.

1.7. Prowadzenie kursów, warsztatów, programów szkoleniowych i terapeutycznych dla osób wymienionych w punkcie  1,1,

1.8. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych ( używanych i nowych) z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji,

1.9. Realizację projektów mających na celu szerzenie wartości chrześcijańskich oraz niesienie pomocy ludziom dotkniętym wykluczeniem społecznym,

1.10.  Organizowanie i dofinansowanie wyjazdów, pielgrzymek i rekolekcji dla osób będących w potrzebie wymienionych w punkcie  1,1,

1.11. Organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla dzieci i młodzieży z rodzin najbiedniejszych i wykluczonych społecznie,

1.12. Organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla dorosłych na zdobycie przez nich wykształcenia i dokształcenia w celu wyrwania ich z wykluczenia, zagubienia, strapienia,

1.13. Organizowanie wypoczynku dla dorosłych, dzieci i młodzieży ze środowisk w potrzebie materialnej i duchowej,

1.14. Przekazywanie lub finansowanie środków domowego użytku dla potrzeb życiowych osób i ich rodzin, aby umożliwić życie w godnych warunkach,

1.15.Współorganizowanie i finansowanie placówek oświatowych i opiekuńczych,

1.16. Współpracę i współdziałanie z kościelnymi osobami prawnymi Kościoła Katolickiego, organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz krajowymi i zagranicznymi osobami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność zbieżną z celem statutowym Fundacji.

1.17. Pośrednictwo w znalezieniu pracy i zajęć zawodowych dla osób aktywizowanych

1.18. Działalność misyjna;

1.19. Udzielanie materialnego wsparcia kapłanom z Polski i z zagranicy, w tym na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków do sprawowania kultu religijnego w ramach ich działań na rzecz Fundacji,

2. Cele, których realizacja wymaga uzyskania niezbędnych zezwoleń lub koncesji, będą realizowane dopiero po ich uzyskaniu,

3. Określone wyżej cele Fundacji, jak również sposoby ich realizacji, mogą być zmienione poprzez zmianę niniejszego statutu.

4. W celu realizacji zadań statutowych Fundacja podejmuje każdą inną formę działania dopuszczoną przez przepisy prawa i służącą realizacji celów statutowych Fundacji.

§9

Wspieranie działalności osób trzecich

1. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

2. W celu realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć wyodrębnione w jej strukturze jednostki organizacyjne oraz zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z fundacją w innych formach prawnych.

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§10

1. Majątek początkowy Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2.000 PLN (słownie: dwa tysięcy złotych) wniesiony przez Fundatora, wymieniony w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji

Anna Wyrzykowska– w kwocie 1.000 zł PLN ( słownie jeden tysiąc złotych)

Wojciech Wyrzykowski w kwocie 1.000 zł PLN ( słownie jeden tysiąc złotych )

oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 1000 zł ( jeden tysiąc złotych) na prowadzenie działalności statutowej, oraz 1000 zł ( jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą.

 §11

1.Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2.Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.

§12

1. Dochody Fundacji stanowią w szczególności:

 1. wpływy z działalności statutowej,
 2. darowizny pieniężne, rzeczowe i praw majątkowych,
 3. spadki i zapisy,
 4. dotacje i subwencje,
 5. dochody z kapitału (lokat bankowych, papierów wartościowych, udziałów i akcji),
 6. dochody z praw majątkowych,
 7. dochody ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
 8. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
 9. dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 10. Dochody z działalności gospodarczej
 11. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego

§ 13

Przeznaczenie dochodów

1. Majątek Fundacji jest przeznaczony na pokrycie wszelkich wydatków związanych z realizacją celu statutowego Fundacji.

2. Dochody, o których jest mowa w § 12 pkt. 1, przeznaczone są realizację celów statutowych Fundacji ogólnych, o ile darczyńcy nie postanowili inaczej.

3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy zgodnie z celem Fundacji.

4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności, jednak Fundacja może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.

5. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

6. Majątek Fundacji pochodzący z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów może być użyty na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

§ 14

Fundacja nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
  do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim,
  we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich,
  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że masa spadku przekracza długi spadkowe.

§ 16

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do kogokolwiek.

§ 17

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 50.000 zł, uzyskują,
  o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.
 2. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty i przyznawany jest przez Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ IV. ORGANY FUNDACJI

§18

1) Organami Fundacji  Zarząd Fundacji .

2) Zarząd Fundacji może powołać do istnienia zgodnie z rozdziałem V Statutu – Radę Programową Fundacji – jako organ pełniący funkcję honorową i doradczą wobec Zarządu Fundacji zgodnie z rozdziałem V Statutu

§ 19

ZARZĄD FUNDACJI

1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się od 2 (dwóch) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu, który kieruje jego pracami.
3. Członków pierwszego Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy.
4. Powołanie Zarządu Fundacji następuje na czas nieokreślony.
5. Ustalenie kolejnego składu Zarządu Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub dla rozszerzenia składu Zarządu – powołuje się poprzez jednomyślne głosowanie wszystkich członków zarządu i przyjęcie uchwały.
6. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jego składu, niemniej jednak niż 2 członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 20


1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

1) złożenia pisemnej rezygnacji,

2) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

3) istotnego naruszenia postanowień statutu.

4) śmierci członka Zarządu

2. Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani w drodze jednomyślnego głosowania pozostałych członków zarządu gdy zaistnieją okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji Członka Zarządu, albo powodują utratę zaufania do danego Członka Zarządu.

§ 21


1. Kompetencje Zarządu Fundacji w zakresie kierowania działalnością Fundacji obejmują:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
b) sporządzanie rocznego planu i sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej finansów i pozostałego majątku.
c) przyjmowanie darowizn, sponsoringów, spadków, zapisów, dotacji.
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
f) zatrudnianie pracowników, ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia.
g) uchwalanie regulaminów.
h) ustalenie warunków i dopuszczalności połączenia się z inną organizacją.
i) uchwalenie struktury organizacyjnej Fundacji.

§ 22


1. Prezes i Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.
2. Zarząd Fundacji obraduje w miarę potrzeb, na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej dwa razy do roku.
3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek Członka Zarządu. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.
4. Jeśli inne Akty Wewnętrzne nie stanowią inaczej to każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem.
5. W szczególnych przypadkach na wniosek Prezesa Zarządu, uchwały mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na e–adres Prezesa Zarządu lub wyznaczonego przez niego Członka Zarządu, metodą obiegową poprzez składanie podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych Członków Zarządu Fundacji.

§ 23

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji lub dwaj członkowie Zarządu łącznie lub ustanowieni przez Zarząd na wniosek Prezesa Pełnomocnicy w sposób ustalony w pełnomocnictwie.
 2. Prezes Zarządu Fundacji może ustanowić pełnomocnika do pewnych określonych czynności prawnych w imieniu Fundacji. Pełnomocnik działa w granicach umocowania. 

ROZDZIAŁ V. RADA PROGRAMOWA FUNDACJI

§ 24

 1. Rada Programowa Fundacji jest organem honorowym i doradczym wobec czy Zarządu Fundacji.
 2. Rada Programowa Fundacji składa się z jednego do dwunastu członków Rady. Ilość Członków Rady Programowej Fundacji określa Zarząd.
 3. Członków Rady Programowej powołuje Zarząd Fundacji.

§ 25

Członkiem Rady Programowej może zostać również osoba duchowna tj. kapłan Kościoła Katolickiego.

§ 26

Do zadań Rady Programowej Fundacji należy:

 1. Składanie Zarządowi Fundacji propozycji obszarów działania Fundacji, sugerowanie kierunków aktywności Fundacji w oparciu o wiedzę i doświadczenie członka Rady Programowej Fundacji;
 2. 2.     Opiniowanie projektów działań Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji;
 3. Konsultacja merytoryczna działań realizowanych przez Fundację.

ROZDZIAŁ VI. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 27

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących do realizacji celów statutowych czyli na prowadzenie przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

2. Działalność statutowa Fundacji może być również prowadzona, jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działaniu pożytku publicznego.

3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

4. Dla realizacji celów Fundacji może ona prowadzić działalność gospodarcza samodzielnie

bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granica, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 28

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

94.99 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana ( przeważająca )

Pozostałe rodzaje działalności

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.78 Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79 Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.89 Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie


56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

58.11.Z Wydawanie książek
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi


73.11.Z Działalność agencji reklamowych

77. 39. Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.92.Z Działalność związana z pakowaniem

84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
85.59.Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

86.90.Z Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

87.10 Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

87. 30 Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.91.Z Działalność organizacji religijnych

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


§ 29


1. Działalność gospodarcza prowadzona jest w formie wyodrębnionej.
2. Działalnością gospodarczą kieruje Zarząd Fundacji.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.
4. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
5. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa.
6. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia określa Prezes Zarządu Fundacji działając łącznie z jednym Członkiem Zarządu.
7. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu według postanowień Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ VII. LIKWIDACJA FUNDACJI

§30

1. Fundacja ulega likwidacji:

a) w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku

b) braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona

c) w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się osobom prawnym Kościoła Katolickiego lub innym osobom prawnym, których działalność odpowiada celowi Fundacji.

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§31

1. Dopuszczalne jest rozszerzenie celów Fundacji. Rozszerzenie takie dokonywane jest poprzez zmianę statutu Fundacji.

2. Zmianę statutu Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek Prezesa Fundacji po przyjęciu uchwały o zmianie statutu oraz jego jednomyślnym głosowaniu.

3. Zmiana statutu nie może prowadzić do przekształcenia Fundacji w inną, o zupełnie innym charakterze i zakresie działania.

4. Dla efektywnego realizowania swojego celu statutowego Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

5. W sprawach połączenia z inna Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

§32

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową, ewidencję księgową  i dokumentację kadrowo-płacową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§33

Statut wchodzi w życie z dniem Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.