21.10.21 Spotkanie 5 on-line „Jestem Kochany”

21.10.21 Spotkanie 5 on-line „Jestem Kochany”

Dnia 21 października 2021 o godzi. 20 czasu polskiego ( 19 UK ) odbyło się 5 międzynarodowe e-spotkanie Posługi Słowa. Mały skrót myśli.

Psalm 150 1 Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!
2 Chwalcie Go za potężne Jego czyny,
chwalcie Go za wielką Jego potęgę!
3 Chwalcie Go dźwiękiem rogu,
chwalcie Go na harfie i cytrze!
4 Chwalcie Go bębnem i tańcem,
chwalcie Go na strunach i flecie!
5 Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych,
chwalcie Go na cymbałach brzęczących:
6 Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
Alleluja.

Skąd dziecko wie, ze jest kochane ?

Spotkanie z Bogiem

Obecność Boża

Chwała Boża

On jest moim Synem umiłowanym, którego sobie upodobałem / Mt 3,17

Wystarczy, że otworzę Ewangelię, a już wdycham zapachy z życia Jezusa, wiem też, w którą biec stronę…” (Rps C, s. 285; OC, s. 284).

Te słowa czytamy na samym końcu Rękopisu C, zostały więc napisane krótko przed śmiercią./ św. Teresa od Dzieciątka JEZUS z Lisieuxlink

Otwierać Biblię w duchu wiary / Teresa ma inny jeszcze sposób pobożnej lektury Biblii. Modli się, potem na chybił trafił, z wiarą, otwiera ją i czyta krótki tekst, który następnie interpretuje w sposób profetyczny, to znaczy w świetle otrzymanego na chrzcie Ducha Świętego. Wypełnia swoje powołanie proroka, nie przepowiadając przyszłości, lecz nadając znaczenie religijne codziennym wydarzeniom. W taki sam sposób zaczyna spisywać opowieść o swoim życiu, uklęknąwszy najpierw przed figurą Maryi: Ten sposób czytania Pisma świętego i interpretowania go w wierze poprzez inny tekst biblijny jest dobrze osadzony w tradycji Ojców Kościoła, aż po Vaticanum II. Teresa czerpie wiedzę z tej jedynej w swoim rodzaju księgi, która jest dla niej światłem ukazującym drogę życia; ona sama staje się porte-parole dla innych, starając się ukazywać rzeczywistości życia tak, jak Bóg je widzi. / cyt ze strony karmelitów bosych Karmel.pl

Słowo Boże / Joz 24, 15b

„Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu / Joz 24, 15b

Słowo Boże :  Rz 12 1-2 / 1 A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej1. 2 Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. / Rz 12, 1- 2

Słowo Boże Ef 1

1 Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa – do świętych, którzy są , i do wiernych w Chrystusie Jezusie: 2 Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa!

3 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym
na wyżynach niebieskich – w Chrystusie.
4 W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości

5 przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
według postanowienia swej woli,
6 ku chwale majestatu swej łaski,
którą obdarzył nas w Umiłowanym.
7 W Nim mamy odkupienie przez Jego krew –
odpuszczenie występków,
według bogactwa Jego łaski.
8 Szczodrze ją na nas wylał
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
9 przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli
według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął
10 dla dokonania pełni czasów,
aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie:
to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.
11 W Nim dostąpiliśmy udziału my również,
z góry przeznaczeni zamiarem Tego,
który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli,
12 po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu –
my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie.
13 W Nim także i wy usłyszawszy słowo prawdy,
Dobrą Nowinę waszego zbawienia,
w Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany.
14 On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością [Boga], ku chwale Jego majestatu.

15 Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych,

16 nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach.

17 [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia* w głębszym poznaniu Jego samego.

18 [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych

19 i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły.

20 Wykazał On je,  gdy wskrzesił Go z martwych
i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich,
21 ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowanie,
i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym
nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
22 I wszystko poddał pod Jego stopy,
a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła,
23 który jest Jego Ciałem,
Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

10 Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. 11 Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? 12 Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? / Łk 16, 10- 12

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO – LINK

Bóg jest Miłością

218 W ciągu swej historii Izrael mógł odkryć, że Bóg miał tylko jeden powód, aby mu się objawić i wybrać go spośród wszystkich ludów, by był Jego ludem; tym powodem była Jego darmo dana miłość 20 . Dzięki prorokom zrozumiał też Izrael, że Bóg z miłości nie przestał go zbawiać 21 oraz przebaczać mu jego niewierności i grzechów 22 .

219 Miłość Boga do Izraela jest porównana do miłości ojca do syna 23 . Ta Boża miłość jest mocniejsza niż miłość matki do dzieci 24 . Bóg miłuje swój lud bardziej niż oblubieniec swoją oblubienicę 25 ; miłość ta będzie zwyciężać nawet największe niewierności 26 , aż do udzielenia najcenniejszego daru: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3, 16).

220 Miłość Boża jest „wieczysta” (Iz 54, 8): „Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie” (Iz 54, 10). „Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość” (Jr 31, 3).

221 Święty Jan pójdzie jeszcze dalej, gdy zaświadczy: „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8. 16): miłość jest samą istotą Boga. Posyłając w pełni czasów swojego jedynego Syna i Ducha miłości, Bóg objawia swoją najbardziej wewnętrzną tajemnicę 27 : jest wieczną wymianą miłości – Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a nas przeznaczył do udziału w tej wymianie.

21.10.2021 Spotkanie On-line- świadectwa ze spotkania

Świadectwa ze spotkania / Po modlitwie ( 13.10) spadła temperatura u małego Antosia, a następnego dnia ( 14. 10) był już całkowicie zdrowy ( O) /

Mówię – Pan jest moim Pasterzem i wiecie co On mi daje też odpocząć ( M) /

Od trzech tygodni czuję niebywałą radość ( B ) /

Zaczęłam czytać Pismo święte zaraz w piątek po ostatnim spotkaniu i czuję jak spotykam Boga, jadąc w pociągu, słyszę Go poprzez wydarzenia, telefony i spotkania, tak nigdy nie miałam ( B) /

Wierność w małych rzeczach uczę się jej, Bóg zobaczył to i zaraz odpowiedział telefonem następnego dnia ( A )

Pismo święte on- line

Biblia po polsku / Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Biblia po angielsku / United States Conference of Catholic Bishops

Słowa Boże z Pisma Świętego z minionego tygodnia uczestników spotkań

Słowo Żywe / Basia /

15/10/2021 –  Mt 3,5 Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

16/10/2021 – Mt 5,15  Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.

17/10/2021 – Mt 6,8 Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.

18/10/21 – Mt 6,34 Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.

19/10/2021- Mt 7,12 Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.

20/10/2021- Mt 8,22 Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!

21/10/2021  – Mt 9,13 Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Ufam Jezusowi ze zrobi z tym dobry pożytek . Wczoraj jak jechalam samochodem to do jakieś piosenki która leciała w radiu śpiewałam jak bardzo kocham Boga co mi przyszło do głowy / Basia

Słowo Życia / Ola /

12.10. 2021 – Mt 6, 14 – Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.

13.10.2021 – Mt 6, 17- 18 – Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, 18 aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

14.10.2021 – Mt 6, 20 – Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną.

15.10.2021- Mt 6, 21 – Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.

16.10.2021- Mt 6, 22 – Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle

17.10.2021- Mt 6, 24 – Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego

będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.

18.10.2021- Mt 6, 25 – Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?

19.10.2021 – Mt 6, 26 – Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?

20.10.2021- Mt 6, 27 – Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?

Słowa Życia / Beata /

12.10.2021 – Mt 17, 22- 23 «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie». I bardzo się zasmucili.

13.10.2021 Mt 17, 25- 27 – „Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?» 26 Gdy powiedział: «Od obcych», Jezus mu rzekł: «A zatem synowie są wolni. 27 żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę! Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz, i otwórz jej pyszczek: znajdziesz statera. Weź go i daj im za Mnie i za siebie!»

14.10.2021 – Mt 18,3 -5 – «Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.

15.10.2021- Mt 18, 8 – Otóż jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny

16.10.2021 – Mt 18, 34- 35  ” I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

17.10.2021 Mt 19, 6 –  „A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela»

18.10.2021 – Mt 20, 27-28 ” A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym,  na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».

Słowo Żywe / Ewelina /

14.10 – Mat 12.48 „kto jest moja matka i kto są moi bracia?”
15.10 MT 13.16 „Lecz szczęśliwe wasze oczy i uszy ze słyszą”
16.10  Mt 16.10 „Syn człowieczy wyśle aniołów”
17.10  Mt 14.2 „cuda dzieją się przez Niego”
18.10  Mt 14.16 „Wy dajcie im jeść”
19.10  Mt 14, 19 „Wziął piec chlebów i dwie ryby spojrzał w niebo i odmówił modlitwę uwielbienia”
20.10 Mat 14.23 „Wszedł na gore aby się modlić w samotności”

Nasze poprzednie spotkania

14.10.2021 Spotkanie on-line 4 „Miłość to konkret” – link

07.10.2021 Spotkanie on-line 3”Masz telefon do TATY?” – link

16.09.2021 Spotkanie on-line 2″Czytaj Sercem” – link

09.09.2021 Spotkanie on-line 1″ Na początku było Słowo” – link

Jeśli chcesz wziąć udział w  kolejnym spotkaniu napisz, aby znaleźć miejsce naszego spotkania.

Zaproś kolejne osoby.

apostolowiemilosci@gmail.com

Prowadzący spotkania: Ania Wyrzykowska

spotkała Boga Żywego na rekolekcjach oazowych w wieku 15 lat, wieloletni animator Ruchu Światło – Życie, Kolegium Teologiczne Diecezji Toruńskiej sekcja katechetyczna, Studium Organistów Diecezji Pelplińskiej, formacja charyzmatyczna na ART–  posługa słowa, modlitwy charyzmatycznej, ewangelizatorów, formacja biblijna, założyciel z natchnienia Ducha Świętego Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych, Twórca kanału YouTube Mandukacja, moje marzenie to wyśpiewać całe Pismo Święte, misjonarz ulicy, bo jeśli sam poznasz Boga Żywego będziesz chciał Go więcej dla siebie i dla innych.
Host of the meetings: Ania Wyrzykowska
Who met the Living God at the oasis retreat at the age of 15; is a long-time animator of the Light – Life Movement; finished the Theological College of the Toruń Diocese, catechetical section; received a diploma from the Study of Organists of the Pelplin Diocese; has a charismatic formation at ART – the ministry of the word, charismatic prayer, evangelisers, biblical formation; is a founder, inspired by the Holy Spirit, of the Work of Evangelisation of the Poor and the Afflicted; creator of YouTube channel Mandukacja.My dream is to sing the whole Bible. I am a street missionary, the vocation I fell because if you get to know the Living God yourself, you will want more of Him for yourself and for othe
rs.

Zapraszam posłuchaj Radia Diecezji Rzeszowskiej Radio Via w którym rozmawiam z ks. dr Jakubem Nagim w audycji Zakochani w Panu odcinek 6 – link

Najnowsze SŁOWA na Kanale Mandukacja – codziennie Zjadam Słowo Boże a Ty ?