Świeczka ubogiego i strapionego- cegiełka na ewangelizację ubogich i strapionych/ Candle of the afflicted – a brick for the evangelization of the poor and the afflicted

Świeczka ubogiego i strapionego- cegiełka na ewangelizację ubogich i strapionych/ Candle of the afflicted – a brick for the evangelization of the poor and the afflicted

Zbieramy wosk parafinowy ze zużytych paschałów i świeczek na ewangelizację ubogich i strapionych. Z otrzymanego wosku zostaną zrobione świeczki w ramach Posługi Pracy, które stanowią cegiełki na obecnie prowadzone dzieła ewangelizacyjne. Z otrzymanych paschałów i świec wykonamy oddzielne świece.

Świeca ubogiego – wosk parafinowy 100% recykling, produkt i wykonanie darowizna, 100% cegiełka na Ewangelizację Ubogich i Strapionych

Świeca strapionego – 100% wosk ze świecy Paschał- darowizna duchowieństwa Kościoła Katolickiego, wykonanie darowizna, 100% cegiełka na Ewangelizację Ubogich i Strapionych

Zbieramy zużyte świeczki woskowe i parafinowe, paschały, aby zrobić z nich nowe kolorowe świeczki- cegiełki ubogiego i strapionego. Z tego co niepotrzebne, zużyte, wyrzucone chcemy stworzyć to co piękne. Bezdomni też zbierają rzeczy ze śmietnika najczęściej na alkohol. My chcemy robić tak samo czyli zbierać świeczki zużyte, ale zbierać je na pomoc dla nich. Najpierw z tego co niepotrzebne zrobimy piękne świeczki, a ze środków uzyskanych z tych cegiełek ewangelizować ubogich i strapionych, bezdomnych, uzależnionych, zagubionych.

/ Katolicka Wspólnota apostołowie miłości / – polska i szkocja

Zebrane zużyte świece i paschały po wykonaniu nowych świeczek to 100% cegiełka na ewangelizację ubogich i strapionych/ apostolowiemilosci.pl / na cele

1/ Czytelnia z Aniołami – stała comiesięczna wysyłka Pisma świętego i katolickich książek ewangelizacyjnych na oddziały szpitalne terapii uzależnienie obecnie do 5 szpitali w Polsce- wysyłamy od stycznia 2022 – link /

2 / Rekolekcje we wrześniu w Kalwarii Zebrzydowskiej na które zapraszamy bezpłatnie osoby ubogie, bezdomne, strapione – link opłacając im dojazd, nocleg i wyżywienie,/

3/ Wznowienie naszej książki ze świadectwami wersja polska- „Świadectwa Bożej Miłości’ – poprzedni nakład 500 szt został wyczerpany – link Koszt wydania drukarnia 500 szt wynosił ostatnio 5600 zł – którą wykorzystujemy podczas ewangelizacji w szpitalach, schroniskach, więzieniach, na ulicy, Wersja angielska świadectw obecnie jest wykorzystywana podczas ewangelizacji w Szkocji. /

4/ Wydanie w tym roku nowego zbioru świadectw Bożej Miłości – Zawierzeni pod płaszczem Maryi – wersja polska, prace nad składem do druku już trwają /

5/ Natychmiastowa ratunkowa pomoc materialna dla osób bezdomnych, uzależnionych, strapionych – transport, noclegi, doładowania telefonów aby być w kontakcie, zakup żywności, – link /

We collect paraffin wax from used Paschal candles and candles for the evangelization of the poor and the afflicted. The received wax will be used to make candles as part of the Labor Service, which are bricks for the currently carried out evangelization works. We will make separate candles from the received paschal candles and candles.

Candle of the poor – paraffin wax 100% recycling, product and workmanship donation, 100% donation for the Evangelization of the Poor and the Afflicted

Candle of the afflicted – 100% Paschal candle wax – donation of the clergy of the Catholic Church, donation made, 100% donation for the Evangelization of the Poor and the Afflicted

We collect used wax and paraffin candles and Paschal candles to make new colorful candles – building blocks for the poor and the afflicted. From what is unnecessary, used, thrown away, we want to create what is beautiful. The homeless also collect things from the garbage, most often for alcohol. We want to do the same, i.e. collect used candles, but collect them to help them. First, we will make beautiful candles from what is unnecessary, and with the funds obtained from these bricks, we will evangelize the poor and the afflicted, the homeless, the addicted, the lost.
CATHOLIC COMMUNITY APOSTLES OF LOVE / POLAND SCOTLAND /

Used candles and Paschal candles collected after making new candles are a 100% brick for the evangelization of the poor and the afflicted / apostolowieemilosci.pl / for

1/ Reading Room with Angels – regular monthly shipment of the Holy Bible and Catholic evangelization books to addiction therapy hospital wards, currently to 5 hospitals in Poland – we send from January 2022 – link /

2 / Retreat in September in Kalwaria Zebrzydowska, to which we invite the poor, the homeless and the afflicted free of charge – the link pays for their travel, accommodation and meals, /

3/ Reissue of our book with testimonials, Polish version – „Certificates of God’s Love” – the previous edition of 500 copies has been sold out – link The cost of printing 500 pcs was recently PLN 5,600 – which we use during evangelization in hospitals, shelters, prisons, on the street. The English version of the certificates is currently used during evangelization in Scotland.

4/ Publication of a new collection of testimonies of God’s Love this year – Confidence under the mantle of Mary – Polish version, work on the typesetting for printing is already underway

5/ Immediate rescue material help for the homeless, addicted, distressed – transport, accommodation, phone top-ups to keep in touch, food purchase

Pomóż nam ewangelizować ubogich i strapionych, smutnych, bezdomnych, uzależnionych, samotnych, tych co nie znają Boga lub zagubili drogę do Niego. / Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych /

Help us evangelize the poor and the afflicted, the sad, the homeless, the addicted, the lonely, those who do not know God or have lost their way to Him. / Work for the Evangelization of the Poor and the Afflicted

Na wsparcie finansowe naszych działań prosimy o wpłaty na konto FUNDACJI / To financially support our activities, please transfer money to the FOUNDATION’s account

Fundacja Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych
Cele Fundacji – link
Statut Fundacji – link

Konto Bankowe mBank / Bank Account mBank

03 1140 2004 0000 3602 7927 0193

IBAN – PL03 1140 2004 0000 3602 7927 0193

BIC/SWIFT – BREXPLPWMBK

Wpłata tytułem – na cele statutowe / Payment by title – for statutory purposes

NIP 9562355167 /  Regon 384542686 / KRS 0000806420

e-mail apostolowiemilosci@gmail.com

Preambuła statutu – «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana». ( Łk 4, 18-19 )link /

Preamble of the statute The spirit of the Lord GOD is upon me, because the LORD has anointed me; He has sent me to bring good news to the afflicted, to bind up the brokenhearted, To proclaim liberty to the captives, release to the prisoners, / Isaiah 61, 1, Luke 4, 18- 19/

Cel Statutowy – „Działanie na rzecz Nowej Ewangelizacji w oparciu naukę Kościoła Katolickiego na rzecz osób ubogich i strapionych, bezdomnych, uzależnionych, zagrożonych, opuszczonych, zagubionych, chorych, więźniów w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego w Polsce i za granicą.” / §8 pkt 1.1 – link /

Statutory Objective – „Action for New Evangelization based on the teaching of the Catholic Church for the poor and distressed, homeless, addicted, at risk, abandoned, lost, sick, prisoners based on the teaching of the Catholic Church in Poland and abroad.” / §8 point 1.1


Szukasz pomocy? Chcesz pomóc? Zadzwoń!

Looking for help? Want to help? call!

Polska +48 607 300 013

Scotland +44 7874 001593