Zawierzenie 46 pod płaszczem Maryi- na Matki Bożej z Guadalupe – Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, Matki Cywilizacji Miłości oraz Patronki nienarodzonych/ Entrusting 46 under the mantle of Mary, Our Lady of Guadalupe – Star of the New Evangelization, Mother of the Civilization of Love and Patroness of unborn children

Zawierzenie 46 pod płaszczem Maryi- na Matki Bożej z Guadalupe – Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, Matki Cywilizacji Miłości oraz Patronki nienarodzonych/ Entrusting 46 under the mantle of Mary, Our Lady of Guadalupe – Star of the New Evangelization, Mother of the Civilization of Love and Patroness of unborn children

Najświętsza Dziewica Maryja z Guadalupe, chce okryć was swoim płaszczem i otoczyć was opieką kochającej matki, aby wasza wiara rosła jak ziarnko gorczycy. Maryja prosi cię, byś dał się zaprowadzić Jej za rękę. Ona chce zaprowadzić cię w ramiona swojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa. 12 grudnia jest Święto Matki Bożej z Guadalupe, gdyż tego dnia Maryja dała nam ten cudowny swój wizerunek nie ręką ludzką uczyniony 12 grudnia 1531. / The Most Holy Virgin Mary of Guadalupe wants to cover you with her mantle and surround you with the protection of a loving mother, so that your faith may grow like a mustard seed. Mary asks you to let yourself be led by her hand. She wants to lead you into the arms of her beloved Son Jesus Christ. December 12 is the Feast of Our Lady of Guadalupe, because on that day Mary gave us this miraculous image of herself, not made by human hands, on December 12, 1531.

Od 28 października 2022 do 12 grudnia 2022 rozpoczynamy szczególną modlitwę zawierzenia pod płaszczem Maryi według starej meksykańskiej tradycji El Manto de Maria / From October 28, 2022 to December 12, 2022, we begin a special prayer of entrustment under the mantle of Mary according to the old Mexican tradition of El Manto de Maria

1. Każdego dnia odmów jedną tajemnicę różańca – najlepiej z innymi, idź z tym do ludzi, odwiedzaj, zapraszaj / Pray one rosary mystery every day – preferably with others, go to people with it, visit, invite

2. Każdego dnia oddawaj Matce Bożej wszystkie swoje sprawy życia osobistego – duchowe, materialne, rodzinne, Oddaj sprawy życia społecznego, oddaj swoją rodzinę, przyjaciół i nieprzyjaciół, chorych i zdrowych, oddaj więźniów, bezdomnych, uzależnionych, strapionych. Oddaj, to co było złego i to co dobrego w Twoim życiu, módl się za grzeszników i o nawrócenie nieprzyjaciół Świętego Katolickiego Kościoła. Oddawaj Maryi sprawy o których będziesz się dowiadywał na bieżąco w ciągu 46 dni, można zbierać intencje modlitewne do koszyczka, aby potem na Mszy świętej je złożyć. / Every day, give to the Mother of God all your personal matters – spiritual, material, family. Give away the matters of social life, give your family, friends and enemies, the sick and healthy, give back prisoners, the homeless, addicted, distressed. Give back what was bad and what was good in your life, pray for sinners and for the conversion of the enemies of the Holy Catholic Church. Give back to Mary the matters about which you will find out on a regular basis within 46 days, you can collect prayer intentions in a basket and then put them at the Holy Mass.

3. Jezus na krzyżu dał nam Maryję za Matkę, za twoją matkę, skryj się pod JEJ płaszcz. Każdego modlimy się kolejnym wezwaniem, na płaszczu Matki Bożej jest 46 gwiazd / 28.10.- Maryjo Gwiazdo Wspaniała- módl się za nami / 29.10. Maryjo Gwiazdo Radosna- módl się za nami itd./ Jesus on the cross gave us Mary for Mother, for your mother, hide under HER mantle. We pray each one with another invocation, on the mantle of the Mother of God there are 46 stars / 28.10. – Mary, the Magnificent Star – pray for us / 29.10. Mary Star of Joy – pray for us etc.

4. Do płaszcza Maryi każdego dnia doczepiaj jedną gwiazdę- podczas muzyki z płaszcza Maryi z Guadalupe – okrywaj się płaszczem Maryi / swoim przygotowanym na ten czas / Attach one star to the mantle of Mary every day – during the music from the mantle of Mary of Guadalupe – cover yourself with Mary’s mantle / with your prepared for this time

5. Masz też zadanie do działania!!! – Podczas modlitwy zawierzenia pod płaszczem Maryi przyprowadzaj coraz więcej ludzi na modlitwę i przez Maryję do JEZUSA-Opowiadaj świadectwa z tego co już wydarzyło się w Twoim życiu, i tym co będzie się wydarzało w trakcie tych 46 dni zawierzenia, ewangelizuj. Głoś, że Bóg żyje i kocha, że Maryja jest Matką i że prowadzi nas do Jezusa swojego Syna. / You also have a task to act !!! – During the prayer of entrustment under the mantle of Mary, bring more and more people for prayer and through Mary to JESUS. Preach that God lives and loves, that Mary is the Mother and that she leads us to Jesus, his Son.

6. Dnia 12 grudnia wspólnotowo spotykamy się na Mszy Świętej jako dzień szczególnego oddania Matce Bożej w Matki Bożej z Guadalupe i świętujemy razem z Nią./ On December 12, we meet together at Holy Mass as a day of special dedication to Our Lady in Our Lady of Guadalupe and celebrate with her.

Miejsca modlitwy / Prayer places

1/ tam gdzie jesteś, twój dom, twoja rodzina, odwiedzaj ludzi, módl się i zawierzaj pod płaszczem Maryi / where you are, your home, your family, visit people, pray and entrust under the mantle of Mary

2/ kaplica przy katolickim kościele St. Francis Xavier, 1 Hope Street, FK1 5AT, Szkocja / Chapel Parish of St Francis Xavier in Falkirk.

Contact Aleksandra Rak Scotland +44 7874 001593

Contact Magdalena Garczarek Scotland +44 7895 420268

Contact Ewelina Bartoszewicz Scotland + 44 7380 991033

Przygotowania

Od 28 października 2022 do 12 grudnia 2022 rozpoczynamy szczególną modlitwę jako przygotowanie duchowe do okrycia się płaszczem Maryi czyli zawierzenia się Jej. Każdego dnia odmawiamy jedną tajemnicę różańca przypisaną na dany dzień i uwielbiamy Boga za Maryję i razem z Maryją zawierzamy nas samych, nasze rodziny, ubogich, strapionych, chorych,sąsiadów, przyjaciół, zagubionych i wymieniamy kolejne osoby nam znane. / From October 28, 2022 to December 12, 2022, we begin a special prayer as a spiritual preparation to cover ourselves with the mantle of Mary, i.e. entrust ourselves to her. Every day we pray one mystery of the rosary assigned for a given day and we glorify God for Mary and together with Mary we entrust ourselves, our families, the poor, the distressed, the sick, neighbors, friends and the lost, and we name new people known to us.

 1. Przygotowuj sobie płaszcz do okrycia w czasie modlitwy – który będzie jednocześnie pamiątką zawierzenia 46 pod płaszczem Maryi. W Meksyku istnieje stara tradycja zwana El Manto de Maria początek zawierzenia pod płaszczem Maryi. Ludzi zbierali się w rodzinach do modlitwy różańcowej, 46 dni po tyle jest gwiazd na płaszczu Maryi z Guadalupe. Jedna kobieta szyła płaszcz lekko zielonkawy taki jak na obrazie Maryi oraz wycinano 46 złotych gwiazd, w miarę upływu dni gwiazdy były doczepiane. Był więc wizerunek Matki Bożej z Guadalupe, płaszcz, gwiazdy i różaniec.Wspólnie odmawiano różaniec, potem doczepiano gwiazdę, zgromadzeni zawierzali się Maryi będąc okrywani płaszczem, potem był wspólny poczęstunek. I tak aż do 12 grudnia czyli 46 dni. / Prepare a cloak to cover during prayer – which will also be a memorial of entrustment 46 under Mary’s mantle. In Mexico, there is an old tradition called El Manto de Maria, the beginning of entrustment under the mantle of Mary. People gathered in families to pray the rosary, 46 days after that are the stars on the mantle of Mary of Guadalupe. One woman sewed a slightly greenish cloak as in the image of Mary and 46 golden stars were cut out, and as the days passed, the stars were attached. So there was the image of Our Lady of Guadalupe, the mantle, the stars and the rosary. The rosary was prayed together, then the star was attached, the gathered people entrusted themselves to Mary, being covered with a mantle, and then there was a joint refreshment. And so until December 12, that is 46 days.
 2. Każdego dnia zawierzenia – uwielbiaj Boga za Maryję Gwiazdę / patrz poniżej / zgodnie ze zwyczajem meksykańskim – 46 Gwiazd przy muzyce z płaszcza Maryi – patrzy poniżej / Every day of entrustment – praise God for Mary Star / see below / according to Mexican custom – 46 Stars with music from Mary’s mantle – see below
 3. W trakcie spotkania różańcowego zawierzenia Maryi- spotykaj się ze znajomymi, przyjaciółmi, rodziną, sąsiadami – zawierzajcie ten czas modlitwy, wszystkie intencje zebranych za chorych, zagubionych, strapionych, młodych, wydarzenia – Maryi, mów to co Ci leży na sercu, módl się o wiarę, nadzieję i miłość, opowiadaj Najlepszej Mamie Maryi rozważając tajemnice różańca przypadające na dany dzień / During the rosary meeting of entrustment to Mary – meet your friends, family, neighbors – entrust this time of prayer, all intentions gathered for the sick, lost, distressed, young, events – to Mary, say what is on your heart, pray for tell faith, hope and love to the Best Mother, Mary, meditating on the mysteries of the Rosary for the day
 4. Opowiadaj świadectwa z tego co już wydarzyło się w Twoim życiu, i tym co będzie się wydarzało w trakcie tych 46 dni zawierzenia, ewangelizuj, że Bóg żyje i kocha, że Maryja jest Matką i że prowadzi nas do Jezusa swojego Syna./ Share testimonies of what has already happened in your life and what will happen during these 46 days of entrustment, evangelize that God lives and loves, that Mary is the Mother and that she leads us to Jesus his Son.
 5. Świętujemy z Maryją z Guadalupe 12 grudnia 2022 zawierzając siebie tego dnia odprawiane są Msze Święte w tej intencji. / We celebrate with Mary of Guadalupe on December 12, 2022, entrusting ourselves to this day Holy Masses are celebrated for this intention.
 6. Jak świętować to może warto po Mszy Świętej przy stole z meksykańskimi potrawami ? W końcu trzeba się spotkać i porozmawiać w radości, a tym co się wydarzyło przez 46 dni, a pewnie będzie o czym opowiadać./ How to celebrate it maybe worth after the Holy Mass at the table with Mexican dishes? In the end, you have to meet and talk in joy, and with what happened for 46 days, and there will probably be something to talk about.

Począwszy od 28 października 2022 do 12 grudnia 2022 / From October 28, 2022 to December 12, 2022/ Gwiazdy na płaszczu Maryi z Guadalupe / The stars on the mantle of Mary of Guadalupe

 1. Estrella Maravillosa Gwiazda Wspaniała / The Magnificent Star – 28.10
 2. Estrella Alegre Gwiazda Radosna / A Joyful Star– 29.10
 3. Estrella Bella Gwiazda Piękna / Beauty Star– 30.10
 4. Estrella Siempre Virgen – Gwiazda Zawsze Dziewica/ The Star Always the Virgin -31.10
 5. Estrella Evangelizadora – Gwiazda Ewangelizacji/ Star of Evangelization – 1.11
 6. Estrella Compasiva – Gwiazda Współczująca / The Compassionate Star – 2.11
 7. Estrella Nuestra Madre – Gwiazda Nasza Matka/ Our Mother Star – 3.11
 8. Estrella Senora Nuestra – Gwiazda Nasza Pani / Our Lady’s Star– 4.11
 9. Estrella Mensajera – Gwiazda Posłana / The Sent Star– 5.11
 10. Estrella Paciente – Gwiazda Cierpiąca/ The Suffering Star – 6.11
 11. Estrella Humilde – Gwiazda Pokorna/ Humble Star – 7.11
 12. Estrella Promotora – Gwiazda Głosząca / The Preaching Star – 8.11
 13. Estrella Comprometida – Gwiazda Obdarzona / The Gifted Star – 9.11
 14. Estrella Fiel – Gwiazda Wierna / The Faithful Star – 10.11
 15. Estrella Madre del Christo Gwiazda Matka Chrystusa / The star of the Mother of Christ – 11.11
 16. Estrella Poderosa -Gwiazda Potężna / The Mighty Star– 12 .11
 17. Estrella Dolorosa -Gwiazda Bolesna / Sorrowful Star – 13.11
 18. Estrella Agradecida -Gwiazda Wdzięczności / The Star of Gratitude– 14.11
 19. Estrella Reina de la Esperanza – Gwiazda Królowa Nadziei / Queen of Hope Star – 15.11
 20. Estrella Solidaria – Gwiazda Solidarna / Solidarity Star – 16.11
 21. Estrella Acogedora – Gwiazda Przyjaźni / Friendship Star– 17.11
 22. Estrella Educadora – Gwiazda Nauczycielka/ Teacher Star – 18.11
 23. Estrella Bondadosa – Gwiazda Uprzejmości / Courtesy Star – 19.11
 24. Estrella Consoladora – Gwiazda Pocieszenia / The Star of Consolation– 20.11
 25. Estrella Reina de la Unidad – Gwiazda Królowa Jedności/ Queen of Unity star – 21.11
 26. Estrella de la Confianza – Gwiazda Królowa Ufności / The Star of the Queen of Trust – 22.11
 27. Estrella Obediente – Gwiazda Posłuszeństwa / Star of Obedience – 23.11
 28. Estrella Resistente – Gwiazda Wytrwałości / Perseverance Star– 24.11
 29. Estrella Respetuosa – Gwiazda Pełna Szacunku / A Star of Respect– 25.11
 30. Estrella Amada – Gwiazda Kochająca / A loving Star – 26 .11
 31. Estrella Dialogante – Gwiazda Dialogu / Star of Dialogue– 27.11
 32. Estrella Testigo – Gwiazda Świadectwa / The Star of Testimony – 28.11
 33. Estrella Reina de Alianza – Gwiazda Królowa Przymierza / Star Queen of the Covenant – 29.11
 34. Estrella Reconciliadora – Gwiazda Pojednania / The Star of Reconciliation– 30.11
 35. Estrella Servidora – Gwiazda Posługująca / The Ministering Star – 01.12
 36. Estrella Guadalupe – Gwiazda Guadalupe / The Star of Guadalupe– 02.12
 37. Estrella Misionera – Gwiazda Misyjna / Mission Star – 03.12
 38. Estrella Admirable – Gwiazda Zachwycająca / A Delightful Star – 04.12
 39. Estrella Luz – Gwiazda Światłości/ Light Star – 05.12
 40. Estrella Confortadora – Gwiazda Uzdrawiająca / Healing Star – 06.12
 41. Estrella Amable – Gwiazda Miła / Mila Star – 07.12
 42. Estrella Inmaculada – Gwiazda Niepokalana / Immaculate Star– 08.12 / uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny/ Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
 43. Estrella Flor del Flores – Gwiazda Korona Kwiatów / Star Crown Of Flowers– 09.12
 44. Estrella Senora del Cielo – Gwiazda Pani Nieba / Lady of Heaven Star – 10.12
 45. Estrella Animadora – Gwiazda Tworząca / Creating Star– 11.12
 46. Estrella Perfecta – Gwiazda Doskonała / A Perfect Star– 12.12 / świętujemy Matki Bożej z Guadalupe / we celebrate Our Lady of Guadalupe

źródło – link

El Manto de Maria – link

Intencje mszalne w intencji Zawierzenia pod płaszczem Maryi/ Mass intentions for Entrustment under the mantle of Mary

12.12.2022 Scotland, Glasgow. godz 19: 30 / pon/ Kaplica JEZUSA MIŁOSIERNEGO / ks. Marian Łękawa – link

w intencji Wspólnoty Apostołów Miłości z prośbą, aby Matka Boża z Guadalupe Gwiazda Nowej Ewangelizacji okryła ich swoim płaszczem i tych, do których ich posyła w kolejnym roku JEZUS / in the intention of the Community of the Apostles of Love, asking that Our Lady of Guadalupe, the Star of New Evangelization, cover them with her mantle and those to whom JESUS sends them next year – LINK

12.12.2022 Polska, Opole, godz 18 / pon/ Msza Święta – Parafia Rzmskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa, O. Jezuici

w intencji Wspólnoty Apostołów Miłości z prośbą, aby Matka Boża z Guadalupe Gwiazda Nowej Ewangelizacji okryła ich swoim płaszczem i tych, do których ich posyła w kolejnym roku JEZUS/ od Aneta – LINK

12.12.2022 Polska, Matki Bożej z Guadalupe – Zakopane, godz 12 / pon / – Msza Święta – Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr na Wiktorówkach

w intencji – Wspólnoty Apostołów Miłości – Matko Boża z Guadalupe Gwiazdo Nowej Ewangelizacji okryj nas swoim płaszczem i tych do których posyła nas w w kolejnym roku JEZUS / for – Community of the Apostles of Love – Our Lady of Guadalupe Star of the New Evangelization, cover us with your mantle and those to whom JESUS sends us next year/ od Ania Wyrzykowska – LINK

14.12.2022 Polska, Poznań Msza Święta godz 6: 30 Parafia Rzymskokatolicka Parafia św. Aniołów Stróżów

w intencji – Wspólnoty Apostołów Miłości – Matko Boża z Guadalupe Gwiazdo Nowej Ewangelizacji okryj nas swoim płaszczem i tych do których posyła nas w w kolejnym roku JEZUS / for – Community of the Apostles of Love – Our Lady of Guadalupe Star of the New Evangelization, cover us with your mantle and those to whom JESUS sends us next year / od Marek Suski – LINK

22.10.2022 Polska / w św. Jana Pawła II – do 21.10.2023 cały rok / all year- Niepokalanów

– Intencja roczna – od 22.10.2022 przez 365 dni modlitwy mszalnej Związek Mszalny (Mszy świętej zbiorowej). Będzie ona odprawiana codziennie przez najbliższy rok ok. godz. 6:50 w kaplicy klasztornej Niepokalanowa. Msza święta w intencji – Wspólnoty Apostołów Miłości – Matko Boża z Guadalupe Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, Maryjo Wszechpośredniczko Łask okryj nas swoim płaszczem i tych do których posyła nas w w kolejnym roku JEZUS/ apostolowiemilości.pl / – LINK

Annual intention – from October 22, 2022 for 365 days of mass prayer. It will be performed every day for the coming year at approx. 6:50 in the Niepokalanów monastery chapel. Holy Mass for – Community of the Apostles of Love – Our Lady of Guadalupe Star of the New Evangelization, Mary All-Mediatrix of Graces, cover us with your mantle and those to whom JESUS / apostolowieilości.pl sends us in the next year

Profesor Fernando Ojeda Lianes z Instytutu Studiów Guadelupiańskich odkrył, że jest zapis nutowy, ukryty we wzorze gwiazd i kwiatów na płaszczu Matki Bożej z Guadalupe. Spotkanie Juana Diego, z Matką Bożą rozpoczęło się od usłyszenia pięknego śpiewu, dnia 12 grudnia 1531 godz 6:45, a wiemy to dzięki konstelacji gwiazd z płaszcza Maryi.- źródło

Professor Fernando Ojeda Lianes of the Institute of Guadalupian Studies discovered that there was a sheet music hidden in the pattern of stars and flowers on the mantle of Our Lady of Guadalupe. Juan Diego’s meeting with the Mother of God began with hearing a beautiful singing, on December 12, 1531 at 6:45 am, and we know this thanks to the constellation of stars from the mantle of Mary.

12.12.2022 W Kościele Katolickim to Wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe / 12/12/2022 In the Catholic Church it is the Memorial of Our Lady of Guadalupe

ŚWIADECTWA Z ZAWIERZENIA POD PŁASZCZEM MARYI/ TESTIMONIES OF ENTRANCE UNDER THE MANTLE OF MARY

Warto przeczytać

Guadalupe. Wizerunek NMP wykonany nie ludzką ręką – link

Matka Boża z Guadalupe Patronka Polski – link