10.06.2024 PRZED WŚCIEKŁOŚCIĄ ANTYCHRYSTA – św. Michał Archanioł / Luz de Maria /Kostaryka/

10.06.2024 PRZED WŚCIEKŁOŚCIĄ ANTYCHRYSTA – św. Michał Archanioł / Luz de Maria /Kostaryka/

MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
A LUZ DE MARÍA 
10 DE JUNIO DEL 2024

ŹRÓDŁO http://www.revelacionesmarianas.com/index.html

TŁUMACZ – google tłumacz

Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa:

PRZYCHODZĘ DO WAS POSŁANY PRZEZ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ.
OTRZYMACIE NASZĄ ANIELSKA OCHRONĘ,
GDY NAS BĘDZIEDZIE WZYWAĆ.

Jako dzieci Boże cała ludzkość musi zwracać uwagę na znaki i sygnały tej chwili. W czasach Wieży Babel (por. Rdz 11, 1-9) ego istoty ludzkiej tak bardzo urosło, że uwierzyło, że może dotrzeć do Boga i stworzyć to, co ich rozdzieliło, gdy zaczęli mówić różnymi językami.

W TEJ CHWILI PATRZĘ NA LUDZKOŚĆ WYROSŁA W SWOIM EGO, KTÓRA NIE CHCE JUŻ DOTRZEĆ DO BOGA, ALE PRAGNIE, ABY BÓG NIE ISTNIAŁ W ŻYCIU KAŻDEGO, JAK BÓG WSZECHMOCNY.  Będą z tego powodu bardzo cierpieć, ale nie jak w Wieży Babel, ale z tym, co sam człowiek stworzył dla własnego cierpienia i dolegliwosci; Będą jęczeć i wołać o Boską Pomoc, ale cierpienia spowodowane bronią obrócą się przeciwko samemu człowiekowi.

Z góry spadnie ogień, który za pośrednictwem energii nuklearnej rozprzestrzeni się po niemal całej Ziemi. (1)

To ludzka duma pragnie nadal być panem Ziemi, rządzić wszystkimi i spełniać swoje życzenia na całej Ziemi.

Sprawiedliwy (2) przychodzi aby oddzielić ziarno od kąkolu (por. Mt 13,24-30), aby oddzielić Światło od ciemności.

Po publicznym pojawieniu się Antychrysta przybędzie Anioł Pokoju (3):

 JEST PRZESYŁANY JAKO WIELKI AKTY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO…

JEST WYSYŁANY PRZEZ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ, ABY WOŁAĆ, ABY LUDZKOŚĆ POWRÓCIŁA DO BOGA…

I w obliczu wściekłości Antychrysta będzie on prześladowany, ale nie pokonany; Będzie oczerniany, ale nie pokonany, ponieważ będąc w obecności Anioła Pokoju, istota ludzka będzie odczuwać w swoim sercu ból lub szczęście, zależnie od ilości i jakości swoich czynów i dzieł. Będzie się go bać ze wzgledu na jego świętość i prawdę, która niczym miecz pozbawi tchu tych, którzy chcą wstrząsnąć Mistycznym Ciałem Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa.

Anioł Pokoju jest stworzeniem ludzkim:
To nie Eliasz…
To nie Enoch…
To nie Jan…
To nie jest inne stworzenie, ale to on, Anioł Pokoju.

BŁAGAM WAS, ABYŚCIE 13 CZERWCA ZJEDNOCZENI W MIŁOŚCI POŚWIECILI ANIOŁOWI POKOJU, MÓDLCIE SIĘ W DUCHU I PRAWDZIE.

Módlcie się, dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się, Stany Zjednoczone i Rosja są tak blisko, że jeden zły krok wznieci niekontrolowaną iskrę wojny.

Módlcie się, dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się, płyty tektoniczne poruszają się mocno na Ziemi, magnetyzm działa poprzez przyciąganie na Ziemię niespodziewanie dużych meteorytów.

Módlcie się za Boliwię i Amerykę Środkową.

Módlcie się Moje dzieci, módlcie się za Jamajkę, ona będzie cierpieć.

Módlcie się dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się za Argentynę, która wkracza na rozdroże.

Módlcie się, dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się w obliczu choroby, która nadchodzi dla całej ludzkości.

Wdając się w intensywną prowokację narodów, musicie działać rozważnie i być przygotowani. Bądź zgodny z Wolą Boga i postępuj z wiarą.

To nie jest czas na pytania, ale na odpowiedź w sobie: Jaki jestem?
Bądź bardziej duchowy każdego dnia. Każdy otworzy sobie drogę do komunii z Wolą Boga.

Chronię cię Moimi Anielskimi Legionami.

Święty Michale Archaniele

Zdrowaś Maryjo, najczystsza, bez grzechu, poczęta, Zdrowaś Maryjo, bez grzechu, poczęta, Zdrowaś Maryjo, bez grzechu, poczęta

(1) O energii nuklearnej, czytaj…http://www.revelacionesmarianas.com/especiales/energianuclear.html

TŁUMACZ https://www-revelacionesmarianas-com.translate.goog/especiales/energianuclear.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp


(2) Powrót Chrystusa, czytaj…http://www.revelacionesmarianas.com/especiales/regresodecristo.html

TŁUMACZ https://www-revelacionesmarianas-com.translate.goog/especiales/regresodecristo.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp


(3) Objawienia o Aniele Pokoju, czytaj…http://www.revelacionesmarianas.com/especiales/enviadoangeldepaz.html

TŁUMACZ https://www-revelacionesmarianas-com.translate.goog/especiales/enviadoangeldepaz.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp

  


KOMENTARZ LUZ DE MARIA


Rodzeństwo:

Przeżywamy chwile bólu w obliczu tak wielu śmierci, które się wydarzyły i które wkrótce nastąpią z powodu wojny. Ludzkość zanurzona w interesach każdego narodu jest zaślepiona szaleństwem władzy.

Ale wojna zostanie zatrzymana przez Boga i wejdziemy w ból duszy, który jest bólem głębszym do szpiku kości, będącym obojętnym na Boskie wezwania. Musimy zrozumieć, że Bóg jest Bogiem, a my jesteśmy Jego stworzeniami i że przede wszystkim Wola Trynitarna króluje i będzie królować.

Zegnijmy kolana i żyjmy tą Boską Supremacją w uwielbieniu.

Czekajmy cierpliwie na przybycie Anioła Pokoju.

Amen.

WŁĄCZ NAPISY PO POLSKU

MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
A LUZ DE MARÍA 
10 DE JUNIO DEL 2024

Amados hijos de Nuestro Rey y Señor Jesucristo:

VENGO A USTEDES ENVIADO POR LA TRINIDAD SACROSANTA.
RECIBIRÁN NUESTRA PROTECCIÓN ANGÉLICA
SIEMPRE QUE NOS INVOQUEN.

Como hijos de Dios, toda la humanidad debe mirar los signos y señales de este momento.  En tiempos de la Torre de Babel (Cf. Gen. 11, 1-9) la criatura humana había crecido tanto en su ego que creía poder alcanzar a Dios y creó lo que los separó cuando llegaron a hablar lenguas diferentes.

EN ESTE MOMENTO MIRO A UNA HUMANIDAD CRECIDA EN SU EGO, QUE YA NO DESEA ALCANZAR A DIOS, SINO DESEA QUE DIOS NO EXISTA EN LA VIDA DE CADA UNO, COMO DIOS TODOPODEROSO.  Padecerán fuertemente por ello, pero no como en la Torre de Babel, sino con lo que el mismo hombre ha creado para su propio sufrimiento y padecimientos; gemirán y clamarán por el Auxilio Divino, pero los padecimientos a causa del armamento se habrán vuelto en contra del mismo hombre.

El fuego caerá de lo alto, fuego que se extenderá por casi toda la Tierra mediante la energía nuclear. (1)

Es la soberbia humana la que desea continuar siendo el amo de la Tierra, gobernar a todos y que se cumplan sus deseos en toda la Tierra.

El Justo de los Justos (2) llega a dividir el trigo de la cizaña (Cf. Mt. 13, 24-30), a separar la Luz de la oscuridad.

Luego de la aparición pública del Anticristo llegará el Ángel de Paz (3) :

 ES ENVIADO COMO UN GRAN ACTO DE MISERICORDIA DIVINA…

ES ENVIADO POR LA TRINIDAD SACROSANTA A CLAMAR A LA HUMANIDAD PARA QUE REGRESEN A DIOS…

Y ante la furia del Anticristo será perseguido, pero no abatido; será calumniado, pero no derrotado, porque estando en la presencia del Ángel de Paz, la criatura humana sentirá en su corazón dolor o felicidad de acuerdo a la cantidad y calidad de sus actos y obras. Será temido por su santidad y su verdad que, como espada dejará sin aliento a quienes deseen llevar a tambalear al Cuerpo Místico de Nuestro Rey y Señor Jesucristo.

El Ángel de Paz es una criatura humana:
No es Elías…
No es Enoc…
No es Juan…
No es otra criatura, sino es Él, el Ángel de Paz.

LES RUEGO QUE DEDIQUEN UNIDOS EN AMOR ESTE 13 DE JUNIO AL ÁNGEL DE PAZ, OREN EN ESPÍRITU Y VERDAD.

Oren hijos de Nuestro Rey y Señor Jesucristo, oren, Estados Unidos y Rusia están tan cerca, que un mal paso alzará la chispa incontrolable de la guerra.

Oren hijos de Nuestro Rey y Señor Jesucristo, oren, las placas tectónicas se mueven con fuerza en la Tierra, el magnetismo actúa atrayendo hacia la Tierra inesperados meteoritos de gran tamaño.

Oren por Bolivia y por Centro América.

Oren hijos Míos, oren por Jamaica, padecerá.

Oren hijos de Nuestro Rey y Señor Jesucristo, oren por Argentina, entra en una encrucijada.

Oren hijos de Nuestro Rey y Señor Jesucristo, oren ante la enfermedad que se avecina para toda la humanidad.

Adentrados en la intensa provocación de las naciones, deben actuar con prudencia y prepararse.  Sean cumplidores de la Voluntad de Dios y actúen en fe.

No es momento de preguntas, sino de responderse cada uno en su interior: ¿Cómo soy?
Sean cada día más espirituales. Cada uno se abrirá su camino hacia la comunión con la Voluntad de Dios.

Les amparo con Mis Legiones Angélicas.

San Miguel Arcángel

AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA
AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA
AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA

(1) Sobre la energía nuclear, leer…
(2) El regreso de Cristo, leer…
(3) Revelaciones sobre el Ángel de Paz, leer…

  


COMENTARIO DE LUZ DE MARÍA


Hermanos:

Vivimos momentos de dolor ante tanta muerte sucedida y por suceder a causa de la guerra. La  humanidad sumida en los intereses de cada nación se encuentra enceguecida por la locura del poder.

Pero la guerra será detenida por Dios y entraremos en el dolor del alma, que es un dolor más profundo hasta las entrañas, al haber sido indiferentes a los Llamados Divinos. Tenemos que comprender que Dios es Dios y nosotros Sus criaturas y que por sobre todo, reina y reinará la Voluntad Trinitaria.

Doblemos rodillas y vivamos esa Supremacía Divina en adoración.

Esperemos con paciencia la llegada del Ángel de Paz.

Amén.

„MODLITWA PODYKTYWANA PRZEZ DZIEWICĘ DO LUZ DE MARIA W DNIU 27 SIERPNIA 2021 ROKU”

Królowo i Matko, prowadź mnie za swoją rękę, prowadź mnie do rozpoznania Anioła Pokoju, wysłanego przez Boga, aby towarzyszył swemu ludowi w obliczu przeciwności i prześladowań.

Przyjdź Aniele Pokoju, błagam Cię. Przyjdź i pomóż ludowi Twojej Królowej i Matki w obliczu zła i przeciwności; Bądź balsamem pocieszającym, który poddaje mnie Twojemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi.

Chroń mnie jak światło oświetlające moją drogę i drogę ludzkości; Kiedy zmęczenie mnie dopadnie, czuwaj nade mną; Nie chcę utracić Zbawienia Wiecznego.

Aniele Pokoju, przybliż mnie do Jezusa! Aniele Pokoju, przybliż mnie do Najświętszej Dziewicy. Dziewica. Amen.

29.02.2024 I SERKRET UJAWNIONY

Luz de Maria de Bonilla (Kostaryka), orędzie św. Michała Archanioła

Umiłowane dzieci Przenajświętszej Trójcy:

PRZEKAZUJĘ WAM BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NASZEJ KRÓLOWEJ I MATKI, ABY BYŁO W WAS SIŁĄ, ŻEBYŚCIE WYZNAWALI SWĄ WIARĘ NIE WYPIERAJĄC SIĘ NASZEGO KRÓLA I PANA JEZUSA CHRYSTUSA W TAK INTENSYWNYCH I TRUDNYCH CHWILACH, KTÓRE NADCIĄGAJĄ.

Dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, postęp wojny otworzył zarazem serca niektórych ludzi, którzy, lękając się wojny, starają się modlić do Przenajświętszej Trójcy i do Naszej Królowej i Matki, błagając Ich o pociechę. Wojna toczy się nie tylko pomiędzy mocarstwami, lecz jest gorzej [czymś gorszym]: toczy się pomiędzy niewrażliwymi ludźmi.

Zachęcam was do bycia ludźmi pokojowymi, po to, żebyście w każdym czasie potrafili postępować w sposób, jakiego nauczył was Nasz Król i Pan Jezus Chrystus: człowiek pokojowy jest pokorny, i na odwrót. Wzywam was do bycia osobami nieustannie poszukującymi miłości bliźniego; z głodem przyjmowania Najświętszej Eucharystii i wypełniając Boże Przykazania.

Umiłowani:

SKORO WESZLIŚCIE JUŻ W OCZYSZCZENIE I W NASTĘPOWANIE PO SOBIE WYDARZEŃ NATURALNYCH, SPOŁECZNYCH, RELIGIJNYCH I MORALNYCH, JEST CZYMŚ DOBRYM DLA KAŻDEGO Z WAS TRWAĆ W CZUJNOŚCI WOBEC TEGO, CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO, BY NIE WZIĘTO WAS Z ZASKOCZENIA.

To pokolenie zjednoczyło się ze strategiami Demona, by obrażać w wielkiej mierze Przenajświętszą Trójcę oraz Naszą Królową i Matkę na niewyobrażalne sposoby. Pomimo tego, Nieskończone i Boskie Miłosierdzie ochrania was w każdej chwili, by uwalniać was ze szponów Szatana.

Umiłowani:

PRZYBYWAM, BY UJAWNIĆ PIERWSZY SEKRET DANY PRZEZ NASZĄ KRÓLOWĄ I MATKĘ JEJ CÓRCE, LUZ DE MARIA:

PREKURSOREM PRZYJŚCIA ELIASZA NA ZIEMIĘ JEST ANIOŁ POKOJU, TO TEN, KTÓRY PRZYBYWA, BY OTWORZYĆ DROGĘ W OBLICZU PRZERAŻAJĄCYCH DZIAŁAŃ ANTYCHRYSTA SKIEROWANYCH PRZECIWKO LUDOWI NASZEGO KRÓLA I PANA JEZUSA CHRYSTUSA.

Zgodnie z tym Bożym zamysłem Anioł Pokoju jest „aniołem”, bo posiada misję bycia Posłańcem Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, by was zjednoczyć w wypełnianiu Bożej Woli w najgorszym momencie, jaki będzie przeżywać ludzkość.

Anioł Pokoju, posłaniec Bożego Słowa:

Otworzy serca…
Użyźni glebę każdego serca Bożą Miłością…
Zasieje ziarno, aby umiłowany Prorok Eliasz zebrał zasiew nielicznych, wiernych dusz, przywracając miłość w rodzinach zanim nadejdzie Nasz Król i Pan Jezus Chrystus w Swym Powrótnym Przyjściu.

Dzieci Przenajświętszej Trójcy, oto ważność przyjścia Anioła Pokoju:

Będzie walczył duchowo, intelektualnie i fizycznie przeciw atakom Antychrysta i jego demonicznym legionom…
To ten, który będzie stał u boku Ludu Wiernego, i będzie miał Słowo Boże w swych ustach…
To ten, który nawróci niewielką liczbę osób dla dobra ich dusz i ich zbawienia…
Będzie kontynuował swoją misję u boku Proroka Eliasza, ale w innej części świata…

Dzieci Naszej Królowej i Matki, to siła przyrody sprowadzi na was wielkie klęski głodu, a nade wszystko wielkie choroby, [niektóre już] wytępione, a [niektóre] nieznane. Doświadczycie ciemności i opuszczenia, nie mogąc komunikować się tak jak do teraz ze swoimi ukochanymi osobami z innych kontynentów, krajów, miejsc; cisza na Ziemi sprawi wiele dobrego w obliczu obecnego hałasu. Wówczas niektórzy uwierzą w objawienia i będą opłakiwać to, że [wcześniej] nie uwierzyli.

Dzieci Naszej Królowej i Matki, ból, jaki zadaliście i jaki jeszcze zadacie Naszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi doprowadzi was do cofnięcia się w rozwoju we wszystkich obszarach życia człowieka; słońce się zaćmi i opanuje [dosł. najedzie] was zimno. Jedynie ci, którzy wytrwają z wiarą w oczekiwaniu na spełnienie się Woli Boga, i tylko ci, którzy zachowają wiarę, ujrzą światło, które noszą w swojej duszy i nie będą żyć w ciemności.

W TYM WIELKIM POŚCIE, RÓŻNYM OD INNYCH, PODZIELICIE Z NASZYM KRÓLEM I PANEM JEZUSEM CHRYSTUSEM NIEKTÓRE BOLEŚCI JEGO NAJŚWIĘTSZEJ MĘKI.

Strzeżcie wiary jako wielkiego skarbu, którym jest; jako że jedynie ci, którzy kochają i szanują Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa będą aż do końca wspierani i ochraniani przez Moje Niebiańskie Zastępy.

Nasza Królowa i Matka nigdy nie pozostawi was bez swej opieki, Ona pozostanie wierna Swoim dzieciom, ratując tych, którzy pragną się zbawić.

Ochraniam was i wspomagam. Św. Michał Archanioł

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta (x3).

Komentarz Luz de Maria: Bracia: Św. Michał Archanioł, nasz umiłowany Opiekun, z Bożego Rozkazu otwarł pierwszy z 5 sekretów, które mi dano. Z wdzięcznością wobec Przenajświętszej Trójcy, Naszej Królowej i Matki oraz św. Michała Archanioła, dziś posuwamy się naprzód w poznaniu tego, jak będą przebiegać Wydarzenia. O poranku dnia 5 stycznia 2013 roku, z Bożej Woli, Najświętsza Maryja Panna dała mi poznać 5 objawień dotyczących wydarzeń, które nastąpią w bliskiej przyszłości. Ja mam trwać w milczeniu aż zostanie mi wskazane[, że mam ujawnić któryś z sekretów], jako że to samo Niebo da je [wszystkim] poznać. Św. Michał Archanioł objawia nam w tym dniu pierwszy z sekretów, jakie mi dano: nadejście naszego umiłowanego Anioła Pokoju jako prekursora Proroka Eliasza, rozjaśniając w ten sposób panoramę [czasów ostatecznych]. Anioł Pokoju jest prekursorem Proroka Eliasza, i nie trzeba się temu dziwić, jako że już nam przekazano, iż Anioł Pokoju został zaniesiony do Nieba, i otrzymał od Ducha Świętego dary i cnoty, aby oczyścił drogę z bezbożności, z braku poznania, z ludzkiej niewrażliwości, z niedowiarstwa, i dlatego św. Michał mówi mi, iż zadanie powierzone Aniołowi Pokoju jest bardzo trudne, gdyż ludzkość znajduje się w momencie, w którym nastąpi to, co już zostało zapowiedziane z Bożej Woli. Pragnę podzielić się z wami, bracia, tym, że Anioł Pokoju będzie prawdziwie wyczekiwany[?], i kiedy nadejdzie ta chwila, człowiek będzie chciał uwierzyć wcześniej. Przekazuję wam niektóre z orędzi, które otrzymałam:

Henoch i Eliasz przyjdą, by głosić Królestwo Boże pośrodku prześladowania Moich dzieci, pośród wielkich znaków na Niebie i wielkiego poruszenia na całej Ziemi. Nie czekajcie, wydarzenia będą się działy jedne po drugich. – Najświętsza Maryja Panna, 5.11.2011

Człowiek chce wymazać wszelki ślad Mnie. Nie osiągnie tego, byłoby to tak, jakby można było żyć bez powietrza. Przyjdzie chwila bólu i nadziei, jako że poślę Mego umiłowanego Michała Archanioła, strzegącego Anioła Pokoju, ażeby podtrzymał was Moim Słowem, by wezwał was do dalszego stawiania oporu, [czekając] na bliskie przyjście Mej Matki, która będzie walczyć ze złem. Ludu Mój, pamiętajcie o Moim wiernym Eliaszu. – Nasz Pan Jezus Chrystus, 16.02.2022

Mój Anioł Pokoju to ani Eliasz, ani Henoch, nie jest archaniołem, jest Moim Zwierciadłem Miłości, aby napełnić Mą Miłością każdego człowieka, który tego potrzebuje. – Nasz Pan Jezus Chrystus, 19.06.2022

Amen.