Spotkania ewangelizacyjne / Evangelistic meetings

Spotkanie ze Słowem Bożym i ze świadkiem działania Żywego Boga, pełne Słowa Bożego i prawdziwych historii z życia. Jeśli poznasz Boga Żywego będziesz chciał Go więcej dla siebie i dla innych. Spotkania prowadzi Ania Wyrzykowska, katolicki świecki misjonarz ulicy. / A meeting with the Word of God and a witness to the action of the Living God, full of the Word of God and real life stories. If you get to know the Living God, you will want more of Him for yourself and for others. The meetings are led by Ania Wyrzykowska, a Catholic lay missionary of the streets.

Kontakt/ contact +48 607 300 013,

e-mail: apostolowiemilosci@gmail.com

Prowadzący spotkania/ Leading evangelistic meetings: Ania Wyrzykowska

Krótko o mnie: Katolicka ewangelizatorka i misjonarz ulicy, bo jeśli sam poznasz Boga Żywego będziesz chciał Go więcej dla siebie i dla innych. Założyciel z natchnienia Ducha Świętego Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych oraz Fundacji, Twórca kanału YouTube Mandukacja czyli Zjedz Słowo Boże https://www.youtube.com/@Mandukacja oraz Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych https://www.youtube.com/@apostolowiemilosci 

Posługa: prowadzi spotkania ewangelizacyjne, rekolekcyjne, uwielbienia Boga wraz z Maryją – dla wspólnot parafialnych, szkół, domów dziecka, w schroniskach dla bezdomnych, na oddziałach i w domach terapii uzależnień.- jednoosobowo lub wraz ze Wspólnotą Apostołów Miłości.

Wykształcenie: Ukończyła Kolegium Teologiczne Diecezji Toruńskiej / Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie/ sekcja katechetyczna, Studium Organistowskie Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie, Szkołę Muzyczną I stopnia w Toruniu, Magisterskie i Podyplomowe studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Doświadczenie: Prowadziła przez lata, jako animator wakacyjne wyjazdowe rekolekcje oraz parafialne grupy formacyjne ruchu oazowego Światło- Życie, współpracowała z Duszpasterstwem Ludzi Pracy, Duszpasterstwem Rolników, była katechetką i organistką.  Szczęśliwa Oblubienica Króla, radosna żona i mama.

Marzenie: Coraz bardziej żyć Miłością Boga, zaśpiewać całe Pismo Święte dla Niego oraz jak najwięcej ludzi przyprowadzić do JEZUSA i to tak skutecznie, aby spotkać się razem z nimi w Domu Najlepszego Ojca na uczcie radości.

Moje Słowo Boże na życie: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (Iz 61,1 i Łk 4,18-19)./

Leading evangelistic meetings: Ania Wyrzykowska

Briefly about me: A Catholic evangelizer and street missionary, because if you get to know the Living God for yourself, you will want more of Him for yourself and for others. Inspired by the Holy Spirit, the founder of the Work of Evangelization of the Poor and the Afflicted and the Foundation, Creator of the YouTube channel Mandukacja https://www.youtube.com/@Mandukacja or Eat the Word of God https://www.youtube.com/@apostolowiemilosci 

The ministry: conducts evangelization meetings, retreats, worship of God with Mary – for parish communities, schools, orphanages, in shelters for the homeless, in wards and addiction therapy centers – alone or together with the Community of the Apostles of Love.

Education: She graduated from the College of Theology of the Diocese of Toruń / Academy of Catholic Theology in Warsaw / catechetical section, Organ Studies of the Diocese of Chełmno in Pelplin, Music School of the 1st degree in Toruń, Master’s and Postgraduate studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń.

Experience: For years, as an animator, she led holiday retreats and parish formation groups of the Light-Life oasis movement. Happy Bride of the King, joyful wife and mother.

Dream: To live God’s Love more and more, to sing the entire Holy Bible for Him and to bring as many people as possible to JESUS, so effectively that we can meet with them at the Best Father’s House at a feast of joy.

My God’s word for life: ” The spirit of the Lord GOD is upon me, because the LORD has anointed me; He has sent me to bring good news to the afflicted, to bind up the brokenhearted, To proclaim liberty to the captives, release to the prisoners, / Isaiah 61, 1, Luke 4, 18- 19/

Odbyły się już grupowe : spotkania dla dzieci – więcej / spotkania w schronisku dla bezdomnych / więcej / spotkania otwarte Posługa Słowa / więcej / spotkania dla wspólnot / więcej / rekolekcje / więcej / uwielbienie Boga wraz z Maryją / więcej /

Group meetings have already taken place: meetings for children – more / meetings at a homeless shelter / more / open meetings Ministry of the Word / more / meetings for communities / more / retreats / more / worshiping God with Mary / more /

O tym co Bóg robi i czego jestem świadkiem dzieliłam się już z innymi w mediach/ I have already shared with others in the media about what God is doing and what I am witnessing: :

07.02.2021 Katolicki Tygodnik Niedziela Małopolska / Catholic Weekly Sunday Malopolska

Nr 6/2021 Ratunek dla strapionego – link

01.02.2021 Katolickie Radio Diecezji Rzeszowskiej Radio Via / Catholic Radio of the Diocese of Rzeszów Radio Via

audycja Zakochani w Panu odc. 6 – link

15.09.2019  Telewizja Polska Program 1 TVP 1 Szczecin program Barka / Polish Television Program 1 TVP 1 Szczecin program Barka

Kanał na youtube- świadectwa Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych – świadectwa – link

Kanał na youtube – Mandukacja czyli Zjedz Słowo Boże- link

Mandukacja to codzienne czytanie Pisma Świętego tak jak jemy codzienne posiłki, zjadamy Słowo Boże, przeczytane Słowa rozbrzmiewają w nas, a my je trawimy, przyswajamy, zapamiętujemy, i działamy, bo stajemy się przecież tym, co jemy. Zjedz Słowo Boże i żyj z NIM i żyj NIM.

Mandukacja wyśpiewywana zapada jeszcze bardziej w serce. Czytaj, śpiewaj małe zdanie i chodź z NIM przez cały dzień. Zapraszam do codziennego Życia Słowem Bożym- autor melodii ania wyrzykowska
— „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga (Mt 4, 4)

O Dziele Ewangelizacji Ubogich i Strapionych

mówili także w :

15.07.2021 Radio Diecezji Tarnowskiej RDN Małopolska

Po zerwaniu z nałogiem wyrusza na pielgrzymkę – może zabrać także Twoją intencję – więcej

30.03.2021 TVP1 Ocaleni

od 15:28 min – link

W roku 2022 Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych świętuje 5 lat

Uwielbiamy Boga za 2022 rok – link

Uwielbiamy Boga za 2021 rok – link

Uwielbiamy Boga za 2020 rok – link

Uwielbiamy Boga za 2019 rok – link

Uwielbiamy Boga za 2018 rok – link

Uwielbiamy Boga za 2017 rok – link

28.09.2017

Narodziny Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych, w dniu Koronki do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata / Iskra Bożego Miłosierdzia / dzień beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćko/ i tak zaczęliśmy razem wędrować do Jezusa Miłosiernego. / Ania Wyrzykowska

Telefon 607 300 013

Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych

Konto Bankowe 03 1140 2004 0000 3602 7927 0193

NIP 9562355167 /  Regon 384542686 / KRS 0000806420

e-mail apostolowiemilosci@gmail.com

Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych TV

Kanał na youtube- świadectwa Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych – świadectwa – link

Kanał na youtube – Mandukacja czyli Zjedz Słowo Boże- link

BO JEŚLI POZNASZ BOGA ŻYWEGO

i powiesz Mu – TAK – będziesz z Jezusem chodził po ulicach miasta szukając zagubionych. Będziesz niestrudzenie przyprowadzał ludzi do Jezusa ogłaszając Jego stałą i niezmierzoną MIŁOŚĆ! Będziesz każdego dnia wzrastał w łasce i miłości u Boga i u ludzi. Słowa i czyny nabiorą dla Ciebie jeszcze większej mocy, aby iść dalej… aby miłość była w nas i była pełna!  Aby doświadczać znaków i cudów Bożych i radości życia!

Jeśli poznasz Boga Żywego będziesz chciał Go więcej dla siebie i dla innych.